Ville-Noire: Enn Zanfan 1 An Sap Mor Nwaye Akoz Enn Pizwar

Enn zanfan 1 an e demi inn sap lamor par zistes kan linn tonb dan enn pizwar, ki pa finn fouye par lafami. Lapolis Mahebourg, konsey distrik Grand-Port, lopital Rose-Belle, ek bann elu sirkonskripsyon okouran sa zafer-la.

Pou konpran pli byin kinn pase, nou konpran zistwar-la avan. Dora (prenon modifie), 26 an, abit Ville-Noire. Terin kot li reste pou so boper kinn fini desede me enn vwazin ti fouy enn pizwar pa lo so terin mo lo terin boper Dora.

Kan Dora inn vinn abit dan lakaz-la, linn konstate ki pizwar ki so vwazin inn fer pe koz bann gro problem apre ki sa deborde, akoz dilo-la ti pe fane partou dan so lakour. “Mo ena trwa zanfan, ki ena 9, 5 ek 1 an e demi. Me zot pa kapav zoue dan lakour akoz sa,” li raporte.

“Mem bann medsin inn perplex par bann infeksyon ki mo garson inn viktim.”

Pa mwins ki kat fwa, linn demann so vwazin pou fer leneseser, savedir fouy enn lot pizwar lo so prop terin pou ki tou sa dilo-la pa fann dan so lakour. Akoz li pa ti pe reazir, Dora inn port plint departman saniter. Vwazin-la inn dir ki li okipe par so bann zafer personel ek inn demann enn dele. Enn lane inn pase ek li pann fer naryin. Dora dir lekontrer ki linn fer bann lezot edifis sur plas me pann instal pizwar-la.

Enn dram evite par zistes

Saki ti bizin arive finn arive enn zour. Mwa dernie, pandan enn moman inatansyon mama-la, so dernie zanfan, ki kapav marse aster, inn diriz li ver zot lakour ek inn tonb dan pizwar-la. Erezman Dora inn remark so disparisyon rapidman ek inn koumans rod li. Linn trouv li dan trou la. Soke ek tranble kouma enn fey, linn tir so zanfan depi ladan me ti bebe-la inn develop enn infeksyon. “Mem bann medsin ti perplex par bann infeksyon ki mo garson viktim. Monn explik zot kinn pase,” Dora deklare.

Linn vinn fouy enn lot pizwar lo terin Dora

Akoz pizwar-la ti pe deborde souvan, vwazin-la inn desid pou fouy enn lot. Me dapre Dora, linn revinn dan so lakour. Linn mem anvway enn lot dimoun pou fer sa travay-la. Dora inn alos apel lapolis lokalite kinn aret zouvrie-la.

Anfe, li ti averti li enn premie fwa pou pa vinn dan so lakour, me linn persiste. Dora rakonte ki linn pas enn lazourne dan detansyon polisiyer avan libere lo parol so aswar. Kan Dora inn demann bann polisie kifer inn remet li an liberte, zot pa finn dir naryin.

Depi sa, Dora pe touzour lite pou ki so vwazin pa servi pizwar-la. Linn tap plizir laport. Linn al departman saniter, konsey distrik Vieux Grand-Port ek CAB, kot linn evok sa problem-la avek bann elu so sirkonskripsyon. “Zot inn fer enn call telefonn me li malere ki naryin pa finn fer ziska zordi malgre bann presyon,” zen fam-la deplore.

Loading...

Comments

comments