Home Classic: Li Pey Enn Larap Ek Enn Bol Enn Pri Ki Pou Fer Zot Soke

Ayub* (non fiktif) inn apros nou pou rakont so mezavantir avek enn azan Home Classic. Li dir ki azan-la inn pas kot li ek inn fors so mama pou pran enn resipian Home Clasic. Li rakonte…

Ayub alegue: “Sa zour-la mo mama pa ti interese paski linn dir li pa pou kapav peye akoz li ena plizir zafer pou peye. Madam-la inn alos pran so kalkilatris ek dir mo mama ki li kapav fer enn depozit Rs 500. Mo mama inn refiz li. Apre sa, li dir mo mama ki li pou met Rs 1500 pou li ek donn li kas tigit tigit.”

Nou viktim dir zot inn aksepte ek peye tigit tigit. Ariv lo 4eme mwa, zot inn resi ranbours Rs 1500 plis Rs 1000 pou de mwa. Avek letan, Ayub so mama pe trouv sa difisil pou peye ek anplis, zot pa inn servi resipian-la.

“Mo mama inn call madam-la pou dir li vinn pran resipian-la akoz pa pou resi peye. Linn dakor ek retourn kot mwa. Me linn dir ki li pa pou kapav retourn Rs 2500-la ek pou donn enn larap ek enn bol pou sa pri-la. Saki lous, pena oken mark lo la ek li inox. Madam-la dir nou ki bol-la kout Rs 1500 ek larap-la Rs 1000,” Ayub alegue.

Mama ek garson inn soke par pri-la me zot inn prefer res trankil akoz zot ti nepli kapav ranbours kas pou lot resipian-la. Ayub anvi averti lapopilasyon lo sa tretman ki zot inn gengne-la ki zot osi zot kapav viktim. Kan Ayub inn averti madam-la pou al Customer Care Services, linn dir fer saki ou anvi.

Ayub inn mem telefonn enn manager ki travay laba me li pann pran so plint an konsiderasyon. Dapre informasyon ki nou ena, enn azan fer enn profi Rs 2500 lo sak resipian zot vande. Se akoz samem linn fer santaz ek aksepte met Rs 1500 kom depozit pou li gengn so double avek Ayub so mama.

“Se enn arnak ki zot pe fer port-a-port, ek ena boukou viktim koumsa. Kan zot trouve pa pe kapav peye, zot donn ou bol ek larap ki pa sa valer-la.Peyman pa mem fer par CIM kan pran lo kredi,” Ayub reprose.

Si zot osi zot inn viktim, met enn komanter. Ek pa blie partaz sa pou ki zot lafami pa arnake par bann azan parey. Guet byin ek pa blie reklam resi. Mersi lepep.

Loading...

Comments

comments