Mahébourg: Saki So Belfi Ek Ti Garson Fer Avek Sa Gran Dimoun-la Inpardonab

Li pa pe kwar kinn arive. Enn retrete 66 an, ki abit lesud, akiz so belfi 38 an ek ti garson 17 an pou agresyon ek maltretans. Viktim-la inn port plint stasyon lapolis lokalite Mardi aswar le 21 Novam.

Kamla* (prenon modifie) avanse ki se pa premie fwa ki li viktim maltretans ek brutalite. Dan versyon ki linn done avek lapolis, gran dimoun-la afirme ki li ti kot li Mardi aswar kan so belfi Kavita* (prenon modifie) inn apros li. Dapre Kamla, so belfi inn insulte li. “Monn evit li pou pa rod lagratel. Apre sa, Kavita inn agres mwa. So garson 17 an finn osi agres mwa. Tou le de inn vers dilo lo mwa apre sa. Kavita inn kontinie insulte mwa. Li ena labitud maltret mwa dan labsans so mari,” Kamla inn explik bann anketer.

Li dir ki so belfi maltret li souvan. “Kavita agres mwa souvan. Zame monn denons li pou evit problem avek lazistis. Monn donn li plizir sans me pou naryin. Zame li pou sanze. Saki pli grav ladan, li insit so garson 17 an pou maltret mwa. Kan mo rakont mo mezavantir avek mo garson, Kavita intervenir ek rakont li bann foste. Mo nepli kapav siport sa bann kou-la. Mo per.”

Plinyant-la osi soutenir ki so belfi inn menas pou met li deor depi lakaz. Viktim-la dir ki linn fini koumans so bann demars pou gengn enn proteksyon depi lakour Mahébourg akoz li per pou so sekirite.

Merkredi, Kavita ek so garson 17 an inn interpele par lapolis. Zot inn interoze par bann anketer. Mama ek garson nie bann alegasyon kinn porte kont zot. “Mo belmer pa apresie mwa. Monn soke mo mem kan monn kone linn port plint kont mwa. Saki pli sokan ladan, linn osi akiz mo garson ki inosan. i li ena kitsoz kont mwa, li vinn dir mwa e pa servi mo zanfan pou fer mwa ditor. Bann vwazin kapav temwanie pou rakont lo konportman mo belmer,” Kavita inn dir bann anketer.

So garson osi rezet bann alegasyon retrete-la. “Zame mo finn maltret mo dadi. Mo pa kone kifer li pe azir koumsa. Mo respekte li. Zame mo pou oze komet enn betiz parey anver li,” li dir bann polisie. Apre zot interogatwar, Kavita ek so garson inn otorize pou rant kot zot. Lanket soupervize par inspekter Mohesh ek asistan komiser Ramsurrun.

Comments

comments