Trou-d’eau-Douce: Enn Papa Kas Kot So Garson 16 An Akoz Li Pran So Portab

Lo so lili lopital, Ravi (prenon modifie), 16 an, angwase. So kot inn kase. So poumon andomaze. So papa inn move bat li enn semen desela. Akoz enn telefonn portab. Sa mem paa-la, sak zour rann li vizit lopital Flacq pou menas li. Akoz samem Ravi gengn boukou per ek pou so mama osi, ki apel Devi (prenon modifie).

“Li dir mwa pa dir lapolis naryin. Ek si mo dir, li pa pou gengn kitsoz. Li ena kas li pou fini sorti ek li pou piez mo mama,” adolesan-la rakonte, dan prezans so mama. Li pa anvi tann so papa so koze ditou.

“Linn telman bat li ki zanfan-la so kot inn kase ek linn bles so poumon osi.”

So vizaz inn ravaze par sagrinans. Devi dir li pa pe kwar ki so mari inn bat zot garson sa kalite-la. Li rakonte ki Ravi, ki fek fini konpoz lexamin School Certifcate, inn bizin fer enn operasyon an irzans. “Linn telman bat li ki zanfan-la so kot inn kase ek linn bles so poumon osi. Mem zour mo garson inn opere ek plis ki 8 zour linn res ar enn tib…”

Li dir ki bann fe-la inn deroule Merkredi le 15 Novam. Pandan ki li ti pe lav lasiet, linn tann tapaz sorti depi so lakaz andan. “Ti ver 11hr30 sa zour-la.” Linn galoupe pou al andan ek kan linn ariv laba, linn soke pou trouv enn sen orib. “Monn trouv mo garson dan lasam pe tranble ek disan plin lo li.”

“Kan nou ti pe al lo sime osi, mo misie ti pe swiv nou lo motosiklet, li ti pe menas nou…”

Dapre Devi, so mari inn bat zot garson akoz linn panse ki zen zom-la inn pran so portab. “Li pa kontan kan kiken tous so telefonn.” Dapre mama-la, se akoz li pou guet bann fim ek foto porno…

Mama sa lafami-la pe fer tou pou tou pou evit so mari apros avek Ravi. “Mo misie pa ti pe les mwa koste kot mo garson.” Me Devi, kinn soke par leta so garson, pann abandonn li. “Avek boukou difikilte monn resi pran li sorti andeor lakaz pou demann led…”

Bann vwazin inn vinn a so sekour. Zot inn amen mama ek garson stasyon lapolis Trou-d’eau-Douce. Ek depi laba mem, bann polisie inn amen zot lopital. “Kan nou ti pe al lo sime osi, mo misie ti pe swiv nou lo motosiklet, li ti pe menas nou,” Devi zaoute.

Pankor aret misie-la

Malgre ki zot inn fini port plint, Devi pa konpran kifer pankor aret so misie. Ek kifer li kapav al vizit Ravi san oken problem lopital. “Mo pa gengn konpran kouma lapolis pe les li vinn guet mo zanfan alor ki se limem kinn bles zanfan-la.” Li dir ki li per pou sekirite so garson.

Sa zafer-la finn egalman refere a Child Development Unit (CDU). “Mo pe atann ki bann-la pran enn aksyon pou mwa ek mo bann zanfan.” L’express inn esay pran kontak a plizir repriz avek misie Devi. Me zot pa finn gengn oken repons.

Loading...

Comments

comments