Aksidan Mortel St-Julien: “Zour mo maryaz inn vinn enn kosmar..” Govind Doongoor 34 An Dir

“Mo nepli ena leker dan mo fet.” Saki ti bizin pli gran zour dan mo lavi inn vinn enn kosmar. Alos ki zot ti anrout pou so maryaz, Govind Doongoor, 34 an, inn inplike dan enn aksidan mortel. So karos maryaz, enn Jaguar, inn rant an kolizyon avek enn Toyota, dan ki ti ena Vijaya Lutchmee Reekoye, 62 an. Li pann surviv so bann blesir.

Inn ariv kolizyon-la 14hr30, oter Domaine Reets, St-Julien. Sofer Jaguar-la ti pe esay double lo enn kontour. Karos maryaz, ki ti pe transport trwa lezot personn, inn pran dife apre aksidan-la.

Govind Doongoor inn al lopital Flacq, avan al so maryaz. “Mo pa ti kone ki finn ena enn viktim.” Se apre seremoni ki linn aprann sa nouvel-la.

Zen zom-la dir so leker pa ti dan fet sa zour-la. “Nou ena enn gran lapen ek nou pa kapav fer fet kan nou kone enn lafami pe soufer.” Maryaz-la segonder pou li. “Mo pa kapav fer sanblan, nou prefer anul leres festivite.”

Lo larout prinsipal l’Aventure, kot bann Doongoor abite, personn pa pe kapav aret pans aksidan-la. “Tou dimoun pe zis koz samem. Se enn lazourne kosmar.”

Comments

comments