[Part 2] Mo Ena Enn Aman Pandan 20 An: “Mo lavi inn konplete kan monn zouen Georges”

Nou ti byin malere tou le-de. Li ankor kontan mwa, mo kwar, mem si nou kontan nou kamarad tout long nou lavi, kouman tou dimoun, aman ou kamarad, avek ki monn viv enn relasyon vreman sinser.

Apre sa ruptir-la, monn souple – li fatiguan pou viv koumsa ek per ki mo gengn trape enn zour – ek monn deside pou pa viv dan enn sitiasyon konplike koumsa avek enn dimoun ki Marc konn li byin ek ki fer parti dan nou tou le-de nou lavi. Se egalman dan sa peryod lamem ki monn dir Marc oui, ki ti pe demann mwa an maryaz apre tou sa letan ki nou konn nou kamarad.

Mo panse ki linn touzour gengn per tansyon mo kit li ek ale, alos monn deside pou nou marye pou li aret gengn sa freyer-la. Li ti kler depi lontan pou mwa ek pou li osi: nou pou fini nou lavi ansam. Marc mo premie lamour. Mo bel amour. Mo gran amour.

Pou li konfians baze lo transparans: de ou trwa fwa linn gengn enn feb pou enn lot fam, se mwa ki konn sa avan. Mo ti malerez. Ti evidan ek saki pli tousan ladan se ki pa konn kasiet so pese. Pou li, li inkonsevab ki enn sitiasyon parey vinn enn gran problem. Mwa mo konpran ki enn zafer koumsa kapav arive: mo pa panse ki mo kapav viv tout long lavi pou enn dimoun.

Mo mem mo pa satisfer mwa ek, mem si nou ere ansam, dan tou pwin – ladan sexuel, depi touzour -, mo panse ni Marc ni personn pou sufi pou mwa. Mo bizin leres osi. Pou mwa, konfians li pa relie avek transparans. Me avek respe. Mo respe li infiniman. Pa fer li kone saki mo pe viv san li enn bon fason protez li.

Par exanp, zame mo montre li tou. Mo pa invant enn zistwar ki pa existe pou fer enn alibi avek sa, ek mo pa pran letan anplis ki noun promet nou kamarad pou viv ansam.

Trwa zan apre ki monn kit Gilles, monn rankontre Georges. Monn reziste letan saki ti pe atir mwa ek li ti profon ek pwisan., san me kone ki ti ete. Nou ti pe zouen nou kamarad pandan 4 an, ek mo viv avek li enn fason pou rod saki mo anvi ek bezwin, ek saki mo pa pou kapav viv avek Marc.

Mo dezir pou enn pa anlev mo dezir pou lot, okontrer: sa pa ti pe diminie, me ti pe ogmante, li vinn pli ouver ek pli anrichi. Georges ek mwa, ti koumandir enn boul liberte ek lexperyans dan mo lavi personel. Se enn moman ki monn swazir ek ki pou mwa. Pandan mo letan kot mo nepli fam Marc, mama mo bann zanfan, kamarad nou bann kamarad, vwazinn mo bann vwazin; enn lespas kot mo abandonn tou zafer, koumandir mo tousel dan lemond ek sinpleman mwa, me pli dan byin.

Nou disponib pou saken letan nou ansam, avek saken retourn dan so lavi normal. Avek tou tou zafer permet, saki nou pa viv dan lavi kotidyin: pasyon, franchiz, lexizans absolu. Mo ti kapav remont lo surfas san depas limit, bann zafer ki sirtou pa kapav fer dan mo lavi normal.

Kan mo retrouv Georges, parfwa zis pou dormi ener tan dan so lebra, mo gengn linpresyon ki mo korek avek mwa mem. Se inestimab ek rar pou rankontre enn zom kouma li avek ki enn liberte parey posib. Telma rar ki mo trouve mo pas akote sa. Se enn lapert pou pa profite osi.”

Loading...

Comments

comments