Tabou: Marye, Karine Ena Enn Aman Depi 20 An

Karine, 50 an, viv enn veritab istwar damour avek Marc depi plis ki 30 an. Sa pa anpes li viv enn doub lavi avek enn bon lekilib. Monn kontan Marc kouma monn konn li. Mo ti ena 19 an. Toutswit mo gengn anvi anbark mwa avek li pou tout long mo lavi. Me eski nou kapav pas enn lavi antie avek enn dimoun?

A lepok, mo ti pe poz mo mem lakesyon. Mo kontan li me an mem tan, mo ti kontan avantir, adrenalinn, sexualite ek konn lezot lekor… Mo pa ti pe trouve kifer enn pou anpes mwa konn lezot. Monn kontinie viv dan sa maniyer-la ziska Marc inn dekouver. Ti terib net. Douler-la ti telman insuportab pou li, ek deza li ti byin inportan pou mwa ki monn trouve pa ti lapen met an peril nou lamour ek monn desid pou blie mo bann avantir ki pa ti inportan…”

Enn fwa ki sa loraz-la inn kalme, tou ti naturel, sinp ek evidan pou nou. Nou finn koumans viv ansam san poz oken kesyon. Tou le de nou konpran nou kamarad ek sa vinn pli fasil pou viv. Mo panse sa kalite relasyon-la marse kan de protagonist-la gengn saki zot pe rode dan zot relasyon, mem si li pa mem zafer.

Se samem ki pase ant mwa ek Marc: nou ena sa lekilib-la ek nou res ere pou touzour.

Nou finn gengn trwa zanfan, enn lavi lafami, bann kamarad ek bann proze, nou finn aste enn lakaz. Kan mo trouve ki enn zom ti pe agas mwa, mo ti pe fer mo simin trankil. Ziska monn rankontre Gilles, kan mo ti ena 30 an parla. Nou finn vinn kamarad. Nou finn reziste, pandan 3 ou 4 an, a bann dezir ki nou ti ena pou saken ziska nou finn sede.

Nou bann partner ek zanfan ti konn zot kamarad, nou tou le-de ti ere dan nou koup, me ansam nou viv enn zafer byin for, byin intim ek presie. Ek li byin klandestin osi: pa kesyon ki pou li ni pou mwa pou met nou lafami an peril.

Apart ki zot konn nou laverite ek tou baskile, sa sitiasyon-la inn fer mwa konble. Zame monn gengn linpresyon ki mo pe kokin kitsoz avek Marc: saki mo ti pe viv avek Gilles pa ti ena naryin ki konsern nou relasyon. Marc ti souvan absan akoz so travay ek mo pa ti kontan ki mo lavi fini ranpli so lavi absans ek res atann li mem revini.

Zer mo kulpabilite inn pran inpe letan me afon sa inn fer mwa dibyin. Mo relasyon avek Gilles inn fer mwa konpran mo mem. Nou finn viv bann zafer ki byin for ek profon, san priv Marc kitsoz. A trwa kondisyon ki pa ti negosyab pou mwa: premie, naryin pa transpire, a oken fason; answit, Marc pas avan tou ariv saki ariv, san derogasyon posib; ek anfin, ki li pa soufer zame. Ninport ki lafors mo ti ena pou Gilles, Marc pas avan tou. Mo panse si Marc kone mo ena enn intimite amourez avek enn lot zom, Marc pa pou zalou me li pou devaste.

Nou finn tenir nou relasyon koumsa pandan 10 an. Mo kone ki sa kapav paret inpe etranz me mo enn personn ki byin fidel. Monn santi ki mo mem dan enn sitiasyon parey kot mo byin ere ek koumsa mem monn kapav gard Marc ere. Me apre lekilin-la inn kase: Gilles inn koumans soufer dan sa relasyon klandestin-la ek linn koumans fer nou pran risk akoz li ti soufer avek nou zistwar. Monn desid pou met fin a sa relasyon-la, ek tousa ti posib si personn pa desid pou fer ditor so kamarad…

Nou pou publie deziem parti sa zistwar-la apremidi azordi.

Comments

comments