Mahébourg: Geeta “”Mo mari bat mwa kout pwin, kout pie ek li akiz mwa ki mo infidel.”

Geeta* (prenon modifie), 36 an ek abitant Rivière-des-Créoles, inn agrese par so mari Roshan* (prenon modifie), 40 an, Dimans. Mari-la inn arete par lapolis Mahebourg mem zour. Li explike ki li ti anvi donn so madam enn leson akoz li ti sou.

Geeta finn gengn bate Dimans apremidi. Dan enn plint ki inn fer stasyon lapolis Mahebourg, li explike ki li ti lakaz kot li sa zour-la. So mari Roshan inn agres li akoz, dapre li, li panse ki li infidel. “Mo mari finn bat mwa kout pwin, kout pie partou ek li ti pe akiz mwa ki mo infidel. Me mo fidel avek li ek mo pa kone kifer li pans le kontrer. Mo mari agres mwa san oken rezon,” li explike dan so depozisyon.

Apre so depozisyon, avek enn form 58, Geeta finn al lopital Mahebourg, kot linn resevwar bann premie swin. Linn bizin met de pwin sutur pre kot so lizie. Plinyant-la inn answit otorize pou rant kot li. Mem zour, lapolis Mahebourg inn aret Roshan. Li enn zardinie ek zot inn interoz li. Linn avoue ki linn agres so madam me linn invok enn lot rezon.

“Dimans, mo madam ek mwa, nou finn al kot so papa ki abit mem lokalite. Nou inn bwar 2-3 ver ek Geeta inn sou. Enn tigit apre, nou finn rant lakaz. Anrout, Geeta inn tonbe plizir kout. Li pa ti pe kapav tini lo so lipie. Monn ed li pou leve plizir fwa. Tou bann dimoun ki ti pe pase ti pe arete pou gete. Enn ler mo finn perdi pasyans ek monn bat mo madam parski li ti pe fer mwa gayn onte divan dimoun,” Roshan inn explik bann ankter.

Roshan azoute ki li ti demann so madam pou pa bwar boukou ek exazere. “Linn dir mwa res trankil ek linn vinn amize kot so papa. Mo pann dir li naryin. Kan monn trouve li pa pe kapav tini, monn pik enn kriz.”

Apre so interogatwar, Roshan inn plase an detansyon. Lindi, linn konparet divan tribunal Mahebourg kot enn sarz provizwar violans domestik inn depoze kont li. Pou gengn liberte kondisyonel, linn bizin fourni enn kosyon Rs 5000. Lanket, mene par serzan Sheikh-Heerah, plase sou soupervizyon inspekter Calleeparsad.

Loading...

Comments

comments