Poste de Flacq: Enn Papa Gengn Relasyon Sexuel Avek So Tifi 17 An De-Kou

Li ti ena 17 an kan so papa inn abuz li de-kou. Bann deli-la inn komet an Septam 2011. 6 an apre tousala, santans inn tonbe dan lakour intermediyer. Papa-la, ki ena 48 an, pou bizin kraz 4 an prizon.

“Ou finn kas relasyon konfians ek respe ant ou ek ou tifi. Linn subir bann tromatism akoz bann abu ki li finn viktim par ou. Lakour pa kapav indulzan anver ou,” mazistrat Darshana Gayan presize dan so verdik kont papa-la. Li finn donn li 4 an prizon.

Sa mason 48 an-la ti pourswivi lo de akizasyon pou gengn relasyon sexuel avek so tifi. Sa lepok-la li ti ena 17 an an Septam 2011. Bann deli-la ti komet dan lakaz papa-la, ki trouv dan Poste de Flacq. Adolesant-la ti vinn viv kot so papa apre ki so mama inn refer so lavi.

Pandan so temwaniaz dan lakour, adolesant-la inn rakont tou an detay. Li deklare ki so papa ti dir li sa bann parol-la avan gengn rapor sexuel avek li: “Mo finn plant enn bred, mo mem ki pou manz sa bred la…”. Li finn osi rakonte ki pandan de lokazyon, so papa inn servi lafors avek li. Dan lakour, linn idantifie so papa kom so agreser ki ti dan box akize.

“An larm”

Toutfwa, se apre kat mwa, le 13 Zanvie 2012, ki linn port plint avek lapolis kont so papa. Linn explike ki linn resevwar bann menas avek so papa ek li ti pe gengn per avek li. Se kan linn rankontre so tantinn ek so kouzinn ki linn rakont tou.

De so kote, papa-la inn nie bann alegasyon so tifi. Pou li, so tifi ti anvi pran vanzans akoz li ti kit twa konzigal kan li ti ena 7 an. Ek linn fer tousala akoz li ti kriy avek li plizir fwa ek konfiske so portab. Papa-la inn osi soutenir, dan so versyon, ki se bann manb lafami kinn insit so tifi pou fer bann alegasyon parey kont li. Linn explike ki li pann aksepte so tifi so relasyon avek so kopin osi sa lepok-la.

Dan so zizman, lakour soutenir ki tifi-la inn fer so depozisyon dan enn fason konvinkant. Ek tifi-la paret an detres. Li finn mem eklat an larm pandan so temwaniaz dan lakour.

Pou tribunal, pourswit inn byin fer ki papa-la inn abiz so tifi de kou. Akoz bann sirkonstans grav dan sa zafer-la, lakour panse ki enn lapen anprizonman pou papa-la li zistifie.

Loading...

Comments

comments