The Vale: Madvi 24 An “Akshay enn kourer zip ek flirt avek tou kalite fam”

Li dan nwar. Li res dan refleksyon, koumandir so lemond inn ekroule. Li nepli ena lamour pou li..ek pa gengn anvi fer naryin parey kouma avan. Madvi, enn abitant The Vale ki ena 24 an, inn apros nou pou rakont so mezavantir kinn fer li degout Akshay, 25 an ek abit Eau Coulée.

Nou viktim rakonte: “Sa fer preske 4 an nou sorti ansam. Tou ti zoli dan nou lavi. Mo ti ena boukou konfians lo Akshay. Me so lafami ek ni mo lafami ti dakor avek nou relasyon. Malgre sa, nou ti kontinie zouen ek koze.”

Madvi dir ki apre tousala, enn bon zour, li dekouver ki Akshay pe tronp li avek enn fam ki li fini prezant so lafami. “Sa zour-la, koumandir monn gengn enn febles. Mo lemond inn arete ek naryin pa ti pe bouze. Monn realize ki Akshay ti pe tronp mwa enn bon bout letan akoz so lafami inn fini fixe dat maryaz pou li avek fam-la,” nou interlokutris konfie.

Dimoun dir ki enn metres gat lavi enn dimoun. Madvi demande eski li antor dan enn relasyon parey kot Akshay inn kouyonn li san dout. “Zis mo finn fer li konfians ek kwar tou zistwar ki linn rakont mwa. Bizin dir ki linn fer mwa vinn so metres san ki mo realize. Mo res dan lenor ek li res Curepipe, akoz sa ti difisil pou mo gengn kontak avek so enn pros pou konn so vre rol,” Madvi explike.

Azordi, Akshay inn gat lavenir Madvi ek li pe gard fam ki li ena pou marye dan nwar. “Boukou dimoun pou kapav dir mwa bliye sa, al re fer mo lavi oubyin mwa ki pe fer anplis ant zot. Me les mo dir zot li pa fasil saki mo pe viv. Saki pe fatig mwa, eski mo bizin dir so lafami lo sa. Eski mo bizin dir fam-la osi laverite?,” nou viktim demande.

Avan termine, Madvi inn dir nou li pa pou kontinie so relasyon avek Akshay. Li enn manter ek kourer zipon. Madvi azoute ki li ti deza donn Akshay enn sans akoz li flirt avek lezot fam ek koz boukou manti. Me li pann sanze. Li touzour gard kontak avek zot san mem gard kontak avek Madvi ou mem fam ki li pou al marye.

Si zot panse zot ena kit zafer ou konsey pou Madvi, met enn komanter ek li pou lir diskretman.

Loading...

Comments

comments