[Video] Kondisyon Travay: Bann Polisie Proteste Dan Lari Port-Louis Azordi

Eski zot pou oze desann publikman lo lari pou pasifikman proteste kont zot kondisyon travay? Antouka, yer, plizir polisie inn indike ki zot pou prezan pou sa lamars protestasyon kinn prevu pou azordi, Merkredi le 29 Novam, apartir Champ-de-Mars. Sa dat sinbolik-la mark adopsyon dan Parlman Lapolis (Membership of Trade Union) Bill le 29 Novam 2016.

Me sa demars-la fer sertin septik. Zot soutenir ki enn protestasyon parey pa bon pou zimaz lapolis. Me ki bann problem ki enn polisie bizin fer fas? Sertin polisie konfie zot kotidyon an anonima. “Parfwa nou oblize travay plis ki 40 er tan par semen. Avek bann fet ki pe vini ek eleksyon parsyel dan Quatre-Bornes, nou pa kapav pran konze.”

Enn lexanp se pou bann anketer Western Division. Depi de semen, sa bann Enquiring Officers-la pe plinyin. Zot bizin efektue enn ‘second shift’ bann Dimans alos ki zot bann orer travay pran depi Lindi ziska Vandredi, 08hr45 ziska 16hr ek bann Samdi pran 08hr45 ziska midi. Dan sertin ka, zot benefisie enn konze sak kinzen. Dan bann lezot post, bann anketer travay Lindi ziska Vandredi. Bann polisie l’ouest deplore ki zot bizin travay Dimans ek efektue shift aswar pran 15hr ziska 23hr.

Kote selil kominikasyon lapolis, zot zistifie ki dan sa peryod festivite-la bann polisie inn apele pou travay san repo. “Pour pallier le manque d’effectif, nous faisons appel aux enquêteurs ou au personnel administratif. Il arrive qu’on leur demande de rentrer et de revenir après pour travailler le soir,” enn ofisie Press Office explike.

Punez ek lera

Apart bann problem orer, ena osi uniform zot travay. “Parfwa, uniform pa adapte. Pena nou tai paski li standard,” enn polisie lanse. Lezot plinyin ki ena prezans punez dan sertin veyikil lapolis ek stasyon lapolis.

Bann polisie ki afekte stasyon lapolis Moka pe ankor atann kan zot pou shifte dan nouvo batiman kinn promet zot. An atandan, zot bizin travay toulezour avek lera, dan enn batiman ki preske pouri. “Nous ne pouvons pas laisser nos repas au poste. Les rats rongent les sacs contenant les aliments. De nombreux rongeurs se promènent en toute liberté.”

Apre ena aspe sekirite. Dan lexersis zot fonksyon, bann polisie bizin souvan konfronte publik. Parfwa zot gengn zafer avek bann sitwayin ostil ek zot mem agrese dan sertin ka. Pou prezidan Police Officers Solidarity Union (POSU), inspekter Jaylall Boojhawon, sa lamrs-la pou lokazyon denons bann kondisyon travay, non-respe bann rekomandasyon rapor Pay Research Bureau, bann karans dan administrasyon ek bann saki met baton dan larou zot sindika. Akoz batay pou ki bann polisie sindik zot pankor gengne. “Koumandir inn donn nesans enn zanfan me pe atas so lamin lipie pou li kapav marse.”

Inspekter Boojhawon rakonte ki linn pas par plizir obstak avan ki sa lamars pasifik-la aprouve. “Toutes sortes de prétextes avaient été trouvés pour ne pas approuver cette manifestation. Finalement, l’itinéraire de notre marche a été modifié et on nous a accordé moins de temps. Elle devait débuter à 10 heures pour se terminer à 13 heures, mais doit maintenant prendre fin vers 12 h 30.”

Inspekter Jaylall Boojhawon invit tou bann polisie ek bann manb zot lafami pou vinn sa lamars-la. Akoz obzektif se pou amelior lapolis ek bien-etre so bann manb, li soutenir.

Video:

Comments

comments