Plaine-Magnien: Saki Nazir, Enn Drogue, Fer Avek So Mama Ek De Ser Inpardonab Ek Revoltan

Aisha* (prenon modifie), 55 an ek abitant Plaine-Magnien, li vev depi 9 an. Linn prezant li mem dan buro Défi Media Group, avek so bann lizie tumefie ek bann sikatris lo figir. Sa mama dezespere-la inn brutalize par so garson Nazir* (prenon modifie), 29 an, apre ki linn sonbre dan lanfer ladrog.

Sa fer 8 an ki so de tifi ek li subir bann soufrans. “Nazir tap mwa san pitie pou tir kas avek mwa, pou li al drogue, mama-la rakonte. Li ranferm mwa ek bat mwa ziska mo pa donn li kas. Li fer santaz avek so ti ser, enn etudiant an master. Li pran so bann sertifika ek menas pou brul tou tanki li pa donn li larzan. Parfwa, bann tifi-la bizin pran kas avek vwazin pou evit ireparab. Sa inn vinn enn zafer ki nepli kapav evite dan lakaz ek mo nepli kone ki laport pou tape.”

Mama-la kontinie: “Apre lamor mo mari, monn koumans enn ti buzines me toulezour mo agrese verbalman ek fizikman par mo garson ki rod enn parti reset. Souvan mo bann tifi ed mwa pou travers lafenet pou evit gengn bate. Nazir travay kouma enn mason zis pou aste ladrog. Mo reklame ki mwa ek mo bann tifi viv trankil. Li difisil pou mwa pou subir bann violans parey akoz mo laz.”

Lunet kase

Samdi le 13 Novam. Mama-la inn gengn bate ankor enn fwa. So garson ti anvi ankor kas. Linn vinn fou avek laraz akoz so mama inn denons so bann akt violans ki linn subir stasyon lapolis Plaine-Magnien. “Mo tifi inn donn li Rs 500 pou ki li aret bat mwa. Linn kraz mo lunet lo mo figir par bann koutpwin. Se katriem fwa ki mo repar mo lunet. Monn gengn enn Protection Order kont li. Monn inform lapolis deswit me zame zot inn aret li. Sak fwa mo telefonn stasyon lapolis, zot dir ki pena oken veyikil stasyon ek pa pe trouv Nazir. Me li divan mo lizie dan lakaz. Se pa premie fwa ki linn gengn demele avek lapolis. Monn port plint plizir fwa me kouma li sorti prizon apre 15 zour, enn mwa ou trwa mwa, li revinn lakaz ek nou kalver rekoumanse. Mo nepli kapav.”

Redaksyon Defimedia inn inform inspekter Shiva Coothen depi Police Press Office ek ACP Ramsurrun lo doleans sa mama-la. Kouma inn fer sa, zot inn pran aksyon. Nazir inn arete ver 17hr30 mem zour. Lindi le 20 Novam, linn konparet divan lakour Mahebourg ek inn transfer prizon Melrose.

Lamann ek prizon

Defimedia inn solisit Me Jamil Mosaheb pou enn avi lo sitiasyon sa mama dezespere-la: Kouma kapav interdir enn garson vinn abit anba so twa ? “L’infraction à un Protection Order est une grave offense. La première fois, le contrevenant risque une amende ne dépassant pas Rs 50 000 et une peine de prison n’excédant pas un an. La deuxième fois qu’il commet l’infraction, il risque une amende de pas plus de Rs 100 000 et une peine de prison de pas plus de deux ans. La troisième, s’il récidive, il n’aura plus d’amendes, mais une peine de prison ne n’excédant pas cinq ans. Il faut voir combien de fois Nazir a enfreint la loi.”

Konsernan le-fe ki garson-la revinn abit anba mem twa ki so mama apre prizon, li rapel Aisha inn resevwar enn protection order pa kont so mari me so garson. Donk lalwa prevwar ki bann kondisyon kapav inpoze kont dimoun kinn sanksyone par Protection Order. Sa lord-la pa dure plis ki 24 mwa ek bizin renouvele si bizin. Dimoun-la kapav notifie par lakour ki li nepli kapav res anba mem twa ki so mama. Byinsir bizin analiz dosie Aisha pou kone pou kisana lakaz-la ek si ena eritie lo odit propriete-la. “C’est chagrinant d’entendre le témoignage de cette mère. Hélas, beaucoup de familles sont détruites par le fléau de la drogue,” Me Jamil Mosaheb deplore. Inn pran enn randevou avek mama-la pou kapav oriant bann demars legal.

Loading...

Comments

comments