Lopital Jeetoo: Li Al Rann Vizit So Fam. Saki Arive Laba Terib Net !

Enn zistwar vanzans a lorizinn sa bagar-la. Enn abitan Port-Louis inn agrese kout cutter kan li ti al rann vizit so fam dan lopital Dr. A. G. Jeetoo Merkredi le 29 Novam.

Li ti akonpanie avek so bann zanfan ki ena 15 ek 17 an, so belser ki ena 38 an, ek so neve ki ena 18 an. Bann-la osi inn atake ek menase. Zot bann prezume agreser: bann manb lafami so fam. Bann viktim-la inn port plint avek lapolis Line Barracks.

Merkredi dernie, papa-la ti pe sorti enn lasam lopital, akonpanie avek so bann pros, kan linn tap avek bann manb lafami so madam. “Monn tann enn fam, ki enn health care assistant, dir: Trap zot bate,” zom-la konfie.

“Zot inn dir zot pou viol mwa, zot pou zet lasid lor mo frer ek pou touy mo papa…”

Sa abitan Port-Louis-la ek so lafami inn agrese kout cutter ek kask motosiklet. Papa-la inn blese lo so figir. So belser inn resevwar enn kout kouto lo lerin ek so neve inn blese lo lebra. Bann zanfan inn egalman blese. “Zot inn dir zot pou viol mwa, zot pou zet lasid lor mo frer ek pou touy mo papa,” tifi 17 an-la konfie.

Dapre papa sa lafami-la, li ti gengn enn diskisyon avek so fam de zan desela. So lafami inn debark kot li ek inn kraz so lakaz. Koup-la ti port plint stasyon lapolis Terre-Rouge. Depi sa zour-la, sa de lafami-la gengn problem souvan.

“Zot ti menas nou divan lapolis,” viktim-la rakonte, ki dir li per pou so sekirite. Nef mwa desela, so madam ti kit so lakaz ankor enn fwa pou al kot so bann paran.

“Li ti pe anvway mwa bann mesaz pou dir li anvi retourne me so lafami inn sekestre li. Li ti dir mwa vinn sers li,” zom-la konfie ki travay pou li mem. Sa fer enn mwa ki so fam inn revinn viv avek so lafami.

Mardi le 28 Novam, sa abitan Port-Louis-la inn resevwar enn lapel depi so fam ki finn dir li ki li pe al kot so ser. Linn kit lakaz ver 8hr sa zour-la me li pann rant lakaz. Se lamem ki so bann zanfan inn koumans gengn traka ek inn alert zot papa.

“Nou finn al rod li, me nou pa finn trouv li. Nou finn alos desid pou al stasyon lapolis.” Sur plas, bann polisie inn dir li ki lafami so fam inn port plint kont li.

“Zot inn alegue ki monn bat mo fam ek monn donn li ladrog, ki finn fer li soule, ek li ti transporte lopital,” li rakonte. Papa-la nie an blok bann alegasyon-la, ek dir ki bann zimaz kamera CCTV montre ki so madam inn kit lakaz an bonn sante.

“Kan monn al guet li lopital, li pann rekonet mwa. Koumandir so latet inn bouze,” li afirme. Tandik so tifi 17 an, li indike ki bann pros so mama inn dir li: “Tonn trouve ki to papa inn fer to mama.” So landimin, lafami inn re al lopital. Se lamem ki zot inn agrese.

Loading...

Comments

comments