Rivière des Créoles: Saki Finn Ariv Somanah Buddaru Sagrinan Ek Bizin Zot Lapriyer

Somanah Buddaru, 53 an ek abitan Rivière des Créoles, inn elektrokute Zedi le 30 Novam, alos ki li ti pe sanz enn lanpoul lanpader dan lari Madam Lolo, Rose-Belle. Admet dan unite gran brule, lopital Victoria, sa elektrisyin-la ankor inkonsian. So lafami inn boulverse ek swete ki viktim-la sorti andeor danze.

Elektrisyin-la pe lute ant lavi ek lamor. Zedi, Somanah Buddaru, Deepak kouma bann pros apel li, inn kit so lakaz boner pou rant travay Grand Port District Council lari Madam Lolo, Rose-Belle. Li ti pe sanz enn lanpoul kan a enn sertin moman, linn elektrokute ek prozekte anba. Sofer ki ti dan kamion inn kondwir li lopital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, avan ki viktim-la ospitalize lopital Victoria, Candos, kot linn admet dan unite gran brule. So leta lasante inspir viv inkietud.

Bann zom inspekter Mohesh inn pran deklarasyon sofer kamion-la. “Mo finn tann li krie ek li finn tombe. Monn verifye monn trouv li finn griye. Monn amenn li lopital.” Apre so interogatwar, linn otorize pou rant lakaz. Bann ofisie Central Electricity (CEB) ti deza inspekte sa lanpader-la, kot Deepak ti pe sanz lanpoul. Lanket mene par serzan Runglall.

Soufrans ek lapen

Lafami Somanah Buddaru inn ravaze. So madam, 50 an ek fam menaz, inn akable. Li byin trist. Se Antish, 18 an, garson viktim-la, kinn konfie avek Defi Plus. “Mo papa travay kouma elektrisyin depi plis ki 20 an. Sa fer 5 an ki li travay Grand Port District Council. Mo papa touzour prudan ek nou pa kone kinn pase. Dayer, depi so elektrokisyon, nou pa finn resi kominik avek li. Li touzour inkonsian. Mo papa li mem poto nou lakaz. Mo demann dimoun prie pou mo papa ki pe lute pou so lavi. Nou pe pas par enn lapen ek enn soufrans byin difisil.”

“Depi sa aksidan-la, nou pa pe aret prie pou li. Mo mama touzour dan sok. A lepok, mo papa ti pe fer travay elektrik part-time. Answit, linn develop enn pasyon pou so travay. Depi sa, li elektrisyin full-time. Azordi, enn maler inn tap lo li dan so plas travay. Nou finn devaste par sa. Nou pe esay konsol nou mama ki finn abat. Mo papa nou lemond. Linn sekoue par sa aksidan brutal-la. Mo swete li retabli pli vit posib,” Antish konfie.

Lapolis Rose-Belle kontinie zot lanket.

Loading...

Comments

comments