Tretman Kont Epilepsi: Enn Mama Pre Pou Servi Gandia Pou Soulaz So Garson

Sweety Govind enn mama fatigue. Fatigue par esay bann nouvo tretman pou Trishan, so garson 12 an, ki epileptik. Me so bann pros inn tann dir ki enn zafer kapav soulaz li: gandia. Bann resers lo internet inn konfirm sa. Zot inn gengn enn ti lespwar mem ki gandia li enn zafer ki kont lalwa. “Si gandia soulaz maladi mo garson, mo pre pou donn li,” Sweety Govind dir.

Maladi Trishan inn dekouver alos ki li ti ena zis 2 an. A sak fwa li zoue, sa abitant Deep River-la rapel, li tonbe ek blese. “Nou ti pe trouv sa bizar.”

Zot inn pran enn randevou avek medsin. “Linn explik nou ki mo zanfan gengn epilepsi. Linn koumans so tretman.” Dapre li, oken medikaman pa finn kalme so maladi ziska azordi. Okontrer. “Ena zour li kapav fer plis ki 50 kriz,” sa mama de zanfan-la dir an larm.

Trishan fer kriz dan so somey osi. Sa kapav dure ant 3 ek 8 minit. Li blese souvan lo so latet ek degre gravite varye. “Enn fwa, li ti rant dan enn vitrinn. So figir ti koupe. Me sak kou, li gengn dimal lo latet, malgre ki mo protez li,” mama-la konfie.

Enn konba toulezour

Sweety Govind dir li pe fer enn konba toulezour pou Trishan. “Mo garson pa kapav fer naryin. Ni marse ni tini debout. Li touzour bizin mwa. Li koumandir enn ti baba,” li azoute avek enn regar vid.

Sa abitant Deep River-la bizin touzour res akote li. Me parfwa, par nesesite, li bizin les li dan twalet pou 2-3 minit. Ek kan li retourne, li konstate ki so garson inn tonbe.

“Mo leker fermal. Li lour, mo pa kapav pran li kouma avan.” Li bizin solisit led so mari pou donn li so bin. Me ‘personn pa konpran kouma mwa, mem kan li koze.”

Saki fer li pli dimal, se kan adolesan-la koumans fer move akoz li pa kapav vinn kouma so ser ek so bann kouzin-kouzinn. “Kan li trouv bann-la pe zoue, li anvi zouen bann-la me li pa kapav. Li pa kapav asize ek zoue,” Sweety rakonte. Ek kan li zoue, li kapav fer bann kriz. “Kan li manze, li zoue ousa kan li pe asize.”

Lekol spesialize

Kan Trishan fer bann kriz, li sal so bann linz. “Sak fwa li fer enn kriz, mo leker tranble.” Sa freyer-la pa kit li zame. “Li bave, so lizie vinn blan, so latet tourne,” mama-la revele, avek so garson akote.

Par ayer, Trishan inn admet dan enn lekol spesialize. Me, depi enn bout letan, so mama nepli anvway li lekol akoz so bann kriz tro frekan.

“Kan li tonb malad dan lekol, li res lo enn lili ziska mo vinn guet li. Me ena kou, mo vomie pa avoy li paski kriz-la tro frekan,” Sweety Govind soulinie. Antouka, so bann pros ek li konfian ki gandia kapav ed Trishan pou viv kouman bann lezot zanfan so laz.

Loading...

Comments

comments