Aksidan Fatal Forbach: “Keshava ti kontan lavi san gengn traka landimin”

Sofer-la ti ena 63 mikrogram (mg) lalkol dan disan. Li ti byin lao limit 23 mg par lit ler expire otorize par lalwa. Frer depute Sandhya Boygah, Veer Luchoomun, ti lo volan so loto kan linn tap anplin avek motosiklet Keshava Appadoo, 24 an, yer gramatin dan Forbach, ki trouv pre Cottage. Zen zom-la inn mor sur lekou alos ki so pasaze inn blese grav.

Keshava Appadoo ti enn bon vivan. Se samem ki so lantouraz dir. So lafami perdi enn deziem garson, apre ki zen frer Keshava, desede an 2014 swit a enn maladi.

Dan Piton, bann manb lafami ankor dan sok. Lavey, viktim-la, an konpagni 2-3 kamarad, ti al diskotek. “Se so deziem aksidan motosiklet,” so papa Ravin Appadoo konfie. Li ti dir so garson montre pli boukou prudans lo larout.

Li dir ki Keshava Appadoo ti pou prezant zot enn zen tifi ki linn fer konesans. “Pandan so letan lib, mo garson ti pe travay avek so tonton kouma souder. Li ti kontan lavi, san gengn traka landimin.”

Dapre li, zen zom-la ti pe fer saki li anvi. “Li ti pe fini inflianse par so bann frekantasyon. Li pann resi profit lavi kouma bizin, me…” Pou so papa, Keshava Appadoo inn retrouv li dan move landrwa move moman. Li 148e personn ki finn perdi lavi lo nou larout depi koumansman lane.

“Ti mo travay pou protez li. Aster mo les li dan lamin Bondie,” papa-la azoute. Bann funeray pou fer azordi gramatin, Lindi le 4 Desam.

3 an prizon

Dapre lartik 123D ‘Road Traffic Act’, tou sofer kinn arete sou linflians lalkol ou ladrog inkapasitant, ek ki finn koz lamor zom riske, si trouv li koupab, enn lapen prizon ki pa depas 3 an dan lakour lazistis.

Ek li pou bizin pey enn lamann ki ant Rs 25 000 ek Rs 50 000. Mem zafer si so lalkol legal dan disan, lurinn ou ler ki li expire, inn depase limit otorize.

Comments

comments