Pamplemousses: Trisha 15 An Met Pandi Akoz Li Fail So Lexamin Form IV

Pou evite ki so bann kamarad riy li, enn adolesant 15 an ki fek fini so bann lexamin Form IV inn met pandi avek led enn horni. Apre ki linn fel, li pa ti anvi double. “Mo bann kamarad pou fer boufon avek mwa,” linn dir avan komet ireparab. Resi.

Kote plizir zelev, bann rezilta skoler enn traka pou zot. Si pou sertin, se lazwa ek santiman akonplir enn devwar kan zot kone zot inn pas zot lexamin, lezot ena tristes. Parfwa, se an larm ki ena zelev kit etablisman skoler avek zot ‘Results Slip’ ki port enn gran douler ‘Failed’ ladan.

Bann felir koumsa kapav provok enn akt dezespwar. Se mem ka pou Trisha (Prenon modifie), 15 an. Landrwa li abite, dan Pamplemousses, ena emosyon apre so dese kinn arive mi-zourne Lindi le 4 Desam. So kadav inn dekouver avek enn horni ki ti atase avek enn tuyo metal.

Se ser viktim-la kinn fer sa dekouvert makab-la. Li finn alert bann pros vit vit. So mama, ki ti dan so plas travay inn rant lakaz an irzans. Se dayer li mem kinn konpran koz sa trazedi-la.

Lindi gramatin, sa fam 34 an-la ti akonpagn so tifi kolez pou rekuper so bann rezilta. Li pa ti atann ki pli gran trazedi pe vini divan. Term final sa lane skoler-la, so tifi pann promot an Form V, akoz linn fel dan laplipar size. Mama ek tifi ti dan enn gran sok.

Dan kolez, bann profeser inn inform Trisha ki li pou bizin redouble Form IV. Adolesant-la inn mal dizer sa fe-la. Anrout pou lakaz, so mama inn fer li konpran ki li pena lot swa ki pou swiv konsey so bann profeser lekol pou kapav mont Form V. Me tifi-la pann konpran so mama. Linn konsider sa kouma enn dezoner pou redouble Form IV. “Si mo pou double mo bann kamarad kan pou kone monn fel zot pou riy mwa, zot pou takinn mwa, zot pou fer boufon ar mwa.”

Mama-la inn esay rezonn avek so tifi, me li pa ti anvi tann naryin sa zour-la. Linn explik so tifi ki li pou re koz avek li plitar akoz li ti bizin rant travay.

Kan finn rankontre li lakaz, mama Trisha inn konfie. “Monn dir mo tifi ki si li pa anvi refer Form IV, nou pou respekte so desizyon, alos monn demann li pou atann enn tigit ki mo rant lakaz apre travay pou nou koze,” linn konfie avek larm. Li pa pe kapav aksepte sa realite ki byin dir pou li. “Zame ki zame mo pa ti imazine ki mo tifi pou komet enn akt parey,” li dir avek larm plin dan lizie.

Pou li, ‘se enn tifi byin zovial ki finn kit li ale’. So mari ti pe esay konsol li, me tou le-de inn abat par lapert zot tifi, kinn mor dan ti laz. Mama-la redir li ti pre pou aksepte desizyon so tifi.

Lapolis inn fini pran depozisyon mama-la. Lanket pe kontinie dan sa zafer-la.

Loading...

Comments

comments