[Exclusive] Flacq: Sejal 28 An “Mo ser inn ansint pou mo fianse…”

Li nepli kone ki laport pou tape telman li enn laont pou lafami. Sejal* (prenon modifie), ki abit rezion Flack ek ena 28 an, retrouv li dan nwar apre sa mezavantir-la. Li konfie ki so ti ser, ki abit mem lakaz ek ena 22 an, inn gat so lavenir san rann kont. Nou viktim Sejal rakonte…

Sejal konfie avek nou: “Sa fer 5 an ki Sanju* (prenon modifie) ek mwa nou fianse. Nou ti pe pans pou fer nou maryaz dan 2 an akoz li pankor terminn konstriksyon so lakaz. Mo pa pou rant an detay. Nou ti tonb amoure an 2010 ek apre 2 an nou finn fer reunyon lafami kot zot tou inn aksepte nou relasyon.”

Sa abitant Flacq-la enn anplwaye dan enn konpagni prive ek so fianse Sanju, ki ena 31 an ek travay pou so prop kont, li abit Goodlands. Zot inn fer plizir proze pou zot lavenir ansam ek tou ti korek pandan sa 7 an ki zot ansam-la. Me enn sel kou, tou so rev inn kase.

“Li ti pe frekante kot mwa sak wiken ek li ti pe byin gat mo ti ser. Lepok li ti konn mwa, mo ti ser ti ena 15 an. Linn ed Shika* (prenon modifie) dan so ledikasyon ek inn suport li pou so bann lexamin. Mo ti byin kontan me mo pann realize ki mo ti ser inn koumans kontan li,” Sejal rakonte.

Nou interlokutris dir ki linn konn sa zafer-la inn gengn de mwa kan so ser inn tonb ansint. “Mo ti amen li lopital pou fer enn checkup ek laba nou finn aprann li ansint. Mo ti kwar li ena enn kopin ek pe kasiet mwa. Me apre linn revele ki se Sanju ki papa so fitir ti bebe. Sa zour-la, monn soke ek mo pa finn kwar li,” Sejal dir nou.

Se apre revelasyon Sanju ki Sejal inn konfirm sa ka-la. Zot inn gengn boukou problem familial ziska Sejal nepli kone ki pou fer. Azordi so ser Shika ansint de mwa ek li ankor dan flou. Eski li bizin les so ser marye avek so lamour ou li bizin al fer enn aborsyon.

Sejal inn apros nou pou demann konsey paski sa enn gran dilema dan so lavi. Mem Sanju inn prezant so exkiz avek li ek inn dir si bizin marye avek Shika pou pa gat reputasyon lafami, li pre pou fer li. Me sa 7 an ki zot ti ansam inn gat lavenir Sejal. Si zot ena kit konsey pou Sejal, pa blie les enn komanter ek li pou lir li anonim. Mersi lepep.

Loading...

Comments

comments