Bann Benevol Konstrwir So Lakaz: “Tousala monn guete zis dan rev,” Poosmawtee Sobhee Dir

45 an ki li pe viv la. Dan enn ti lakaz tol ki koule partou. Sa fer plis ki de semen ki konstruksyon lakaz Poosmawtee Sobhee inn koumanse dan Grande-Rivière-Nord-Ouest. “Dan rev si zame noun panse pou gengne sa,” Poosmawtee Sobhee dir dan larm lazwa.

Sa kado-la se a lorizinn enn video ki ti pe sirkile lo rezo sosio. Ladan nou trouv kondisyon dan lakel bann Sobhee pe viv. Enn sitiasyoin ki pann les Arvesh Sharma Dabedeen, enn relizie ki abit Cassis, ek so bann kamarad insansib. “Zot a nef dimoun ki viv dan enn ti lakaz an tol ki koule, ki sere ek ki pena naryin. Lorla madam-la ek so misie ki ena plis ki 65 an zot ena de zanfan malad ek andikape,” zen zom-la rakonte.

“Mo pann kapav res asize kan monn trouve dan ki leta sa madam-la ek so lafami pe viv. Mo pann kapav guet sa ti video-la ziska lafin telman sa inn tous mo leker,” Arvesh Sharma Dabedeen avoue. Apre ki linn pran konesans video-la, linn lans Sobhee House Project ek kre enn paz Facebook pou atir latansyon tou saki anvi ed lafami Sobhee. Anplis, enn lapel inn lanse atraver bann lartik.

“Boukou dimoun inn pran kontak avek nou. Se bann profesyonel, bann direkter konpagni konstruksyon ki swet amen zot soutyin,” zen zom-la soulinie.

Boukou koudmin

De-trwa semen apre, Seeneevassen Moothoosamy, direkter enn konpagni konstruksyon, inn prezant pou konstrir benevolman lakaz Sobhee. “Apre nou inn gengn Gamma kinn sponsor nou blok, Kolos kinn donn nou sima ek bann lezot dimoun kinn propoz pou donn koudmin,” inisiater proze-la azoute.

Rezilta: De semen desela, konstruksyon lakaz-la inn koumanse. Se plito pandan bann wiken ki bann volonter-la prezant zot pou donn koudmin. “Nou inn fini koul dal, inn koumans mont blok,” Arvesh rakonte. Koumansman, bann travay-la ti enn tigit konplike. Inn bizin fer enn sistem kanalizasyon pou evakue dilo ek bann drin otour lakaz-la. Lakaz-la pou ena enn kabine esans ki adapte a enn personn ki soufer enn andikap.

Possmawtee Sobhee pa pe aret dir mersi pou Arvesh Sharma Dabedeen ek so bann kamarad. A sa bann Morisyin-la kinn donn li enn lamin lespwar. “Bann-la inn montre mwa mo plan lakaz kot pou ena kat lasam, mo lakwizinn, twalet, enn ti salon tousa.”

Pou li, se enn rev kinn vinn realite. De trwa mwa avan, tousala ti pe paret inposib pou li. “Tousa monn guete zis dan rev,” li dir avek boukou emosyon.

Comments

comments