[Exclusive] Goodlands: Naina 27 An “Mo ansint ek mo belmer dir mo pe gard mari deor”

Naina pe bizin kit lakaz so mari avek zot futur ti bebe dan vant. Ek tousala akoz so belmer. Nou viktim nepli kone ki laport pou tape ek retrouv li dan nwar. Zouen Naina* (prenon modifie), enn futur mama ki ena 27 an, kinn marye avek enn denome Deepak* (prenon modifie) ki abit Goodlands. Li rakont so kalver…

Li enn fam batu, li viktim violans domestik preske toulezour. So belmer inn ranpli zorey so mari pou ki li met li deor lakaz. Aster nou viktim ansint ek li pa anvi perdi so mari. Surtou akoz so futur ti bebe.

Naina konfie: “Monn marye depi 1 an. Depi sa, mo pe gengn boukou problem dan mo lavi maryaz. Mo belmer zour mwa ek mo misie bat mwa boukou. Deepak travay kouma sofer ek li bwar boukou. Kan li retourn lakaz, li bat mwa. Si arive enn zour nou byin, mo belmer pa kapav siport sa ek li koumans ankoler san oken rezon.”

Nou interlokutris inn apros nou pou rakont nou tousala paski li pe rod enn solisyon. Li dir ki azordi li ansint ek so belmer pe fer latet lipie pou tir li depi so lakaz. Li kontinie ranpli zorey so garson ek si li retrouv li dan enn sitiasyon parey, se akoz so belmer.

Naina dir: “Mo belmer dir li pa kontan kan mwa ek mo misie res byin. Li pa kontan nou res ansam partou partou. Li dir mwa ‘mo garson sa. Kot li ale mo bizin ale.’ Mo belmer inn fer mo lavi vinn amer. La mo ansint ek mo nepli kone ki mo pou fer. Zot tou dan lafami konn maniyer mo belmer. Personn pa kapav dir li kitsoz. Tou ti zafer saki arive, li met sa dan so garson so zorey.”

Naina rakonte ki so misie ek belmer alegue ki li pe dormi avek plizir zom deor. “Mo misie pe sorti avek plizir fam deor lakaz. Kan monn konn sa monn demann mo belmer ek li dir saki so garson pe fer li bon-la akoz li enn zom li gengn drwa gard fam. Apre sa li met tor lo mwa ki mwa mo pe gard mari deor. Ena fwa mo belmer mem soutir mo mari ek donn li kas pou li bwar ek fume,” Naina dir nou an larm.

Li dir ki li pa anvi so maryaz kase ek perdi papa so futur ti bebe. Li nepli kone ki pa li pou fer. Li demann nou ek zot konsey lepep. Si zot panse zot ena kit konsey pou Naina, met enn komanter ek li pou lir an diskresyon. Sa kapav soulaz li ek trouv enn solisyon. Li remersie zot tou an avans.

Loading...

Comments

comments