Connect with us

ATANSYON: Eski Bann Inportater Veyikil Pe Vann Loto Aksidante Dan Moris ?

Newsfeed

ATANSYON: Eski Bann Inportater Veyikil Pe Vann Loto Aksidante Dan Moris ?

Apre pres konferans ACIM (Association de Consommateur de l’ile Maurice) konsernan bann frod dan linportasyon bann veyikil ‘second-hand’, nou finn fer nou ti lanket ek sa finn amen nou a plizir konklizyon.

Se enn fe ki bann Showroom Dealers ki finn aste zot bann loto depi bann Auction Japonais, bann proprieter loto finn gengn byin satisfaksyon. Bann dimoun ki finn inport zot bann loto depi Auction finn vreman gengn boukou satisfaksyon. Tou sa bann loto-la ti kouver par zot bann Auction Sheets ek tou ti genuine.

Parkont, nou finn konstate ki tou bann loto ki finn aste depi bann stock list bann exportater malonet-la ena boukou problem. Sa bann exportater-la zot fabrik bann Auction Sheet par zot mem ki nou apel zot ‘fake’. Nou finn rod sa bann Auction Sheet-la dan bann Japanese Auction me pena oken tras sa bann loto-la. Nou finn osi remarke ki ena boukou inportater ki an konplisite avek sa bann exportater malonet-la.

Sa Honda Fit-la inn inporte par enn Showroom Dealer (Kouma zot trouv so papie lao) ki byin konu dan lil Moris. Tou detay paret lo so website. Pli grav ankor, guet foto ki anba.

Guet sa de Auction Sheets-la: 1) Lot Number 7506 2) Lot number 50101. Zot pou remarke ki lo tou le-de Auction Sheets nimero sasi parey: NZE 161-7098420. Kinn arive dan sa ka-la? Apre aksidan, loto-la inn al dan Auction, so grad ’99’ ki vedir ki loto-la byin kraze. Apre ki loto fini repare, li finn al dan Auction ankor. So grad vinn ‘R’ ki vedir loto-la inn repare apre aksidan. Touzour samem loto-la inn inporte par enn Showroom Dealer.

Sa montre ki bann Auction dan Japons zot byin ‘reliable’. Nou premie minist Pravind Jugnauth ek minist Nando Bodah an korperasyon avek lapolis pe fer enn travay formidab pou diminie aksidan lo nou bann larout. Nou demann minist komers, Ashit Gungah pou protez lintere bann konsomater. Li sinp sa: obliz bann exportater mansyonn sa trwa zafer-la lo Proforma Invoice pou aplikasyon permi inportasyon: 1. Auction House 2. Auction Date 3. Lot Number. Tou frod kapav arete.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top