[Exclusive] Rose-Belle: Nalini 18 An “Li promet mwa enn Iphone X pou dormi avek li”

Li ti ena konfians lo li. Zot kamarad depi 3 an ek Nalini* (prenon modifie), 18 an ek abitant Rose-Belle, regrete saki linn fer. Anoop* (prenon modifie), 19 an ek abitan Mahebourg, inn dormi avek Nalini ek kouyonn li kont enn Iphone X ki kout anviron Rs 50 000. Vwasi mezavantir Nalini…

“Mo ti konsantant ek kontan li kouma plis ki enn kamarad. Mo ti ena enn ti febles pou li ek li ti tou letan dir ki li kontan mwa. Nou ti pe sorti ansam me mo pa ti anvi rant an koup akoz mo ti fek fer enn ‘break-up’. Enn bon zour, mo ti anvway Anoop enn mesaz ek dir li ki mo le enn Iphone X kouma kado pou lane. Linn dakor me…,” Nalini konfie.

Nou interlokutris inn apros nou azordi gramatin, Dimans le 10 Desam, pou rakont so mezavantir. Nalini enn etudiant ek fek fini so HSC. Anoop enn etudian iniversite. “Nou ti koze enn zour ek li ti dir mwa ki li kontan mwa. Li ti mem propoz pou donn mwa enn zoli kado pou lane. Monn aksepte akoz li byin korek avek mwa ek mo pann trouv oken mal ladan,” Nalini rakonte.

Me nou viktim ti lwin pou doute ki Anoop ti ena lintansyon kouyonn li. Semen dernie, kan Nalini inn anvway li mesaz pou dir li apropo sa Smartphone-la, Anoop inn dakor ek propoz pou gengn relasyon sexuel avek li avan donn li so kado. Vandredi, le 8 Desam, zot inn pran randevou ek al dan enn pansyona.

“Nou finn gengn relasyon sexuel ek linn dir li kontan mwa. Mo pa ti aksepte pou gengn relasyon avek li o koumansman me mo zistwar byin konplike. Mo pa pou rant dan detay. Mo panse swa linn zoue avek mo santiman ou swa linn profit mo febles paski li konn mo pase. Anoop inn kit mwa lakaz so tanto san mem koz koze kado li ti promet mwa,” Nalini dir.

Samdi le 9 Desam, Anoop inn anvway Nalini enn mesaz pou dir li ki zot inn fer enn erer ek pa pou kapav zouen ek kontinie ankor. Li dir blie kado li ti promet li paski linn rant dan enn gran problem ki apre li pou rakonte. “Linn koup kontak avek mwa depi yer. Li finn kas nou lamitie ek inn mem blie mo kado. Kan monn realize tro tar. Linn fini gengn saki li ti bizin. Mo anvi denons li me mo ti konsantant pou sa,” nou viktim konfie.

Nalini so leker fer mal ek dir sa fer deziem zom ki tronp li dan so lavi. Li ti ena santiman pou Anoop me pa ti atann pou trouv sa zour-la. Sa zafer-la pe fatig li depi yer ek li pe gengn bann tandans swisider. Li demande si linn fer erer ek kifer zom kontan profit lo lekor enn fam. Nalini bizin zot konsey. Met enn komanter anba ek li pou lir diskretman. Mersi lepep.

Comments

comments