Nisha “Lespri malefik enn zom tous mo bann parti intim dan mo somey”

Nisha (prenon modifie), 29 an, rakonte ki lespri malefik enn zom kontan tous so bann parti intim. Plis ki 20 gueriser pann resi gueri li. Me li salue enn fam.

“Mo ti ankor kolez. Koumansman, monn resanti enn prezans dan lakaz. Kan mo ti pe dormi akote mo mama, mo somey ti pe kas kase. Enn aswar, monn trouv lonbraz enn zom asiz lo bor lili. Monn resit bann verse enn liv sakre ek monn ferm lizie. Kan monn reouver lizie, lonbraz-la ti disparet. Sa fenomen-la inn pase pandan plizir zour.”

Li kontinie: “Enn zour, anba dous, monn santi enn prezans, enn lamin ki ti pe tous mo lerin. Monn krie ek monn sorti depi sal-de-bin. Monn rakont sa insidan-la avek mo bann paran, mo mama inn ouver enn liv sakre ek inn plas li dan mo lasam.”

Sitiasyon-la inn kalme pandan enn mwa. Nisha inn konplet so bann letid ek inn gengn enn travay. Bann minifestasyon-la inn rekoumanse. “Mo ti tourmante kan mo ti pe dormi. Mo ti pe lite pou ouver mo lizie, enn lafors ti pe anpes mwa. Mo ti paralize. Monn santi ki ti pe tren mwa dan enn simitiyer. Monn trouv enn serpan avek latet enn imin. Monn leve dan sok. Enn aswar, mo ti byin dormi. Kan monn leve, monn konstate ki mo rob ti leve ek mo souvetman ti bese ziska zenou. Mo bann parti prive ti expoze. Ti bizar. Kouma mo souvetman inn kapav desann ziska mo zenou. Ti komsi kiken inn bes mo kilot. Mo ti anbarase ek mo pann kapav rakont sa mo mama ki ti vinn guet mwa. Monn rod fer lapriyer pou gengn lape, lir bann liv sakre me sa zafer-la ti touzour-la.”

Tou inn kalme ziska Nisha inn marye. Bann manifestasyon-la inn rekoumanse. “Mo ti pe tann li respire pre kot mwa kan mo ti tousel lakaz. Bann zafer ki pa kapav explike ti pe pase: enn laport ouver, mo resanti kiken alonze akote mwa lo lili, mo ti pe resanti so respirasyon lo mo figir. Mo ti koz sa avek mo mari. Li pa ti pe kwar enn mo. Enn aswar, sa lespri-la inn vinn dan mo rev. Linn koumans trangle mwa, ek dir ki mo pou li, ek ki li pa anvi mo viv avek enn lot dimoun. Dan sa bann rev-la, mo ti pe trouv li dan diferan vizaz, ek gengn relasyon sexuel avek mwa. Mo ti pe santi ki kiken pe fer penetrasyon avek mwa. Sansasyon-la ti pe ale kan mo leve.”

Zen fam-la inn gengn bann ble lo so lazam, lebra. Linn rod solisyon lo internet. Bann manifestasyon inn rekoumanse dan so somey. Lespri-la inn koumans plere ek plinyin. “Monn sove dan mo lasam. Mo ti pe per. Monn apel mo mama pou dir li vini.”

Mama-la inn rod led pou so tifi. Enn madam inn donn li enn zafer pou lir avan so tifi mont lo lili. Bann zafer inn kalme pou enn tigit letan. Nisha inn konsilte plis ki 20 gueriser ek bann relizie. “Tou ti bann chartalan. Zot ti pe servi non Bondie pou kouyonn mwa. Apre, monn rankontre enn dimoun kinn pran mwa swin kouma so prop tifi. Linn ed mwa ek depi sa, monn trouv lape. Me aster se mo lantouraz ki fer bann rev ki ti pe anpes mwa dormi.”

Loading...

Comments

comments