[Exclusive] Chemin-Grenier: Sareka “Mo mari tronp mwa depi ki mo ansint”

Li pa ti kwar li pou viv enn kalver parey. 3 an apre zot maryaz, Bondie inn beni sa koup-la ek Sareka* (prenon modifie), 23 an, inn tonb ansint. Li dir nou li ansint depi 5 mwa, savedir depi mwa Juillet, ek linn al dekouver ki so mari pe tronp li avek enn zen fam 19 an.

Sareka ek Iswar* (prenon modifie), abitan Chemin-Grenier ki ena 26 an, inn fer letour dife an 2014. Zot ti anvi enn zanfan ek apre plizir lane, zot inn resi akonplir zot rev ansam. Sareka inn tonb ansint apre bann konplikasyon ek azordi, sa fer 5 mwa ki li pe tini so fitir ti bebe dan so vant. Li rakont so kalver…

“Mo pa ti atann li fer sa avek mwa. Nou inn fer tou pou tou pou mo ansint akoz ti ena konplikasyon. Avek boukou sakrifis ek lapriyer, monn tonb ansint an Juillet. Iswar inn extra kontan. Li mem linn anons tou lafami sa bon nouvel-la. Me mo pa ti kwar ki pli pir pe atann mwa divan,” nou interlokutris konfie.

Iswar enn fonksyoner ek Sareka enn fam demenaz. Zot viv dan so prop lakaz ek tou ti pe marse dan zot koup. Enn zour, dan mwa Aout, Sareka inn trouv enn mesaz lo so mari so portab depi enn denome Kajal ek dir ‘I miss you so much darling’. Kan Sareka inn poz kesyon avek Iswar, linn dir li se so koleg travay ek li pe pran plezir avek li.

“So konportman ti koumans sanze depi sa mwa-la. Li dir ki li pou fer overtime ek ena boukou meeting pou li ale. Mo pa ti pe kas latet ziska monn trouv sa mesaz-la. Monn koumans vey li ek cheke si li koz vre. Monn trap li anplin kan enn zour linn dir li pou fer overtime ek monn al dekouver ki li ti avek enn zen tifi dan enn shopping mall,” Sareka explike.

Li revele ki so frer inn survey li sa zour-la. Ti enn gran sok pou li ek so lemond inn ekroule. Nou viktim dir zame Iswar inn maltret li ek inn tou letan gard li byin. Me sa traizon-la inn fer li gengn sok ek perdi lespwar dan zot relasyon. Sa zafer-la inn deroule pandan 5 mwa ek Iswar pann mem dir Sareka enn mo.

“Kan mo demann li, li pa dir naryin. Li pa reponn ek dir li byin okipe avek travay ek pa fatig li. Mo pann dir li ki monn fer mo frer vey li. Ek monn konfirm mo dout ki li ena relasyon avek Kajal kan mo frer inn trouv Iswar kit li so lakaz. Aster mo retrouv mwa dan nwar ek mo latet fatigue pou nou fitir bebe,” Sareka dir an larm.

Linn apros nou pou rakont sa laverite-la paski li pena personn pou konfie apart so frer. Me li pa pe kone ki pou fer ek kouma pou koriz Iswar. Li kone ki so mari pe fer enn gran erer me zame li disponib pou asize ek diskite. “Mo demann zot konsey ek ed mwa. Pans mo ti zanfan ki ankor dan mo vant paski li kapav perdi so papa. Mo trakase pou mo relasyon avek Iswar,” li azoute.

Si zot ena kit konsey ou kitsoz pou dir Sareka, met enn komanter ek nou pou pas mesaz-la. Li dan boukou soufrans ek ansint 5 mwa. So latet fatigue pou so fitir bebe. Mersi lepep.

Loading...

Comments

comments