Lopital Lenor: Enn Pasian Ki Ti Les Li Avek Bann Kous Sal Desede

Sa ka-la poz enn gran kesyon lo kondisyon bann pasian dan bann lopital piblik. Devadassen, 72 an, dapre so bann zanfan, inn viv enn veritab kosmar Vandredi, pandan so bann sezour dan lopital lenor. Bann pros Devadassen inn kontakte l’express, dan matine Merkredi le 13 Desam, pou anons so dese.

So tifi Veena explike ki infeksyon li ti ena inn pous viktim-la pou met kous ek li ti bizin akonpagnman tou letan. “Medsin ki ti konsilte li koumansman ti prevenir ki li bizin enn bon izienn pou ki infeksyon-la pa fane.”

Me kan Veena ek so ser inn al lopital pandan ler vizit, “mo papa ti alonze lo lili. Li ti pous so kous sal enn kote akoz sa ti pe zen li. Bann pasian akote inn fer mwa par ki li koumsa depi midi me oken infirmie pa finn okip li. Mem bann lezot pasian inn plinyin akoz loder me naryin pa finn fer.”

Finalman, Veena kontinie, se apre ki so ser inn lev lavwa ki neseser inn fer. Malgre sa, bann zanfan Devadassen res tromatize. “Nou pa ti bizin fer konfians avek bann personel ospitalie. Nou ti per pou amen li lopital. Nou ti pe okip li ek kan bizin, nou ti pe fer konsilte li avek dokter prive.”

Lanket

Kontakte par l’express, minister lasante, Anwar Husnoo, inn fer resortir ki direkter lopital ek minister okouran sa ka-la. Nou interlokuter explike ki bann direktiv inn done avek administrater lopital ek ki an paralel, enn lanket intern inn ouver.

“Pou definitivman pran aksyon si ena mankman.” Minister lasante inn toutfwa fer resortir ki li inportan ki sa bann kalite ka-la raporte ofisyelman. “Le ministère souhaite améliorer la situation et beaucoup d’importance est accordée à l’hygiène des patients.”

Loading...

Comments

comments