[Video] Bel-Air-Rivière-Sèche: Proprieter Snack “Li pe fer sa pou difam nou buzines”

Mansoor ti alert bann otorite konpetan – biro saniter landrwa ek konsey district council Flacq – pou denons bann mankman grav izen piblik, me naryin pa finn fer. Problem-la kontinie. Enn snack pe ankor opere dan enn batiman ki pena sistem evakuasyon dilo servi.

Apre tou sa bann propo-la, nou finn rant an kontak avek proprieter snack-la ki demanti tou sa bann alegasyon-la. Li dir ki so batiman an regleman avek saniter ek zot fek koumans opere inn gengn kat mwa.

“Pena oken problem kote saniter. Sa zafer-la remonte de mwa avan ek tou dapre regleman. Misie kinn fer konplint ena problem kont tou dimoun otour li. Kan nou finn demann li pou fer enn video pou montre kot ena moutouk ek moustik, li pa finn reponn,” proprieter snack-la explike.

Dapre nou interlokiter, li dir ki Mansoor ena enn magazin kot li fer saki li anvi pou gat armoni bann lezot dimoun. Parfwa li met lamizik for ek personn pa dir li naryin me li ena problem avek zot tou. “Nou pa kone si li zalou akoz so biznes par deryer nou ousa so travay pa pe mars byin,” nou interlokiter konfie.

Linn fer nou konpran ki so biznes ek pou li byin diferan. Anplis, foto ki linn anvwaye pou piblie enn lartik 2-3 zour desela fos ek pa sorti kot so snack. Li demande si foto-la date pou azordi ou plizir mwa desela. Linn anvway nou enn video pou montre ki tou korek divan so snack ek pena oken fwit dilo ki atir moustik ou moutouk.

Video:

Loading...

Comments

comments