Saki So Misie Fer Avek Pooja Ek So Trwa Zanfan Sagrinan Ek Sokan

Viktim violans konzigal, Pooja pa zis nepli kapav siport bann kou so mari alkolik, violan ek infidel, me osi li pa kapav guet so bann zanfan soufer. Li pe rod enn boulo ek enn ti lakaz pou loue.

Li pe viv enn veritab dram depi 10 an. Pooja, ki ena 31 an, mama trwa zanfan, ladan enn kinn gengn ‘dystrophie musculaire’, rakonte ki li viktim violans domestik delapar so mari violan, alkolik ek infidel.

“Sa fer 16 an ki nou marye. Nou relasyon inn koumans dezenere depi ki mo mari antretenir bann zafer extrakonzigal. Nou dormi apar depi 5 an.” Sa mama-la, gengn traka pou so tifi ek so garson ki al lekol, azoute ki bann zanfan ek li mem ti viktim violans so mari ek papa, akoz zot ti pe viv dan de lasam ki pou li. Sak fwa ena diskisyon, li gengn bate ek mari-la ti pe met li ek bann zanfan deor, pou apre sipliy zot retourn lakaz.

“Monn ase trouv mo bann zanfan soufer enn sitiasyon parey ek trouv zot sibir bann kou sa zom-la. Sak fwa, li fer mwa galoupe pou al dan enn shelter. Pli pir, se kan li fini tir so koler lo mwa, li bat nou zanfan andikape ki pa kapav bouze akoz so maladi. Bann medsin inn dir li pa pou viv lontan akoz pena oken guerizon pou so maladi. Malgre Protection Order depi lazistis, bann kou pa arete. Mo swete trouv enn lakaz pou enn lwaye ki pa depas Rs 3500 kot bann zanfan pou kapav viv anpe. Mo swete gengn enn ti travay osi ‘part-time’ akoz mo bizin retourn lakaz 15hr kan mo garson retourne depi so lekol spesialize,” sa mama-la siplie.

Sa lapel-la inn relanse lo Radio Plus Zedi gramatin. Tou saki anvi ed sa lafami an detres-la kapav kontakte Radio Plus ou Najette lo 208 6002. Nou fer zot rapel ki Pooja pe rod enn ti lozman dan rezion Port-Louis, Résidence Vallijee, Pointe-aux-Sables, Gros-Cailloux, Bambous.

Sa lapel solidarite-la inn lanse a nou bann lekter, oditer ek internot pou akonplir enn mirak.

Si zot pa disponib ou andeor Moris, zot osi kapav fer enn donasyon online par kart kredi ou PayPal. Nou pou fer neseser pou sa mama-la:

Loading...

Comments

comments