[Exclusive] Grand-Baie: Anabelle, Enn Prostitie 23 An “Li fer mwa verse ek sodomiz mwa”

Li enn prostitie depi laz 18 an. So bann paran ti abandonn li depi tipti akoz so papa ti kit so mama depi byin lontan. Aster Anabelle* (prenon modifie) inn rant dan prostitisyon pou sibvenir a so bann bezwin akoz li ena enn ti bebe 2 an. Linn viv enn veritab kalver yer, Vandredi le 15 Desam, ver minwi dan Grand-Baie. Li konfie avek nou…

“Mo ena 23 an ek mo enn prostitie dan Grand-Baie. Mo fer sa akoz mo pena enn bon travay pou kapav sibvenir bezwin mo ti bebe ki ena 2 an. So papa inn kit nou akoz li ti enn drogue ek soular. Li ti osi infidel avek mwa ek ti pe fer mwa prostitie pou kapav aste so bann ladrog ek lalkol. Nou ti ansam pandan 5 an ek linn kit mwa avek mo ti bebe an 2015,” Anabelle dir nou.

Depi linn konn so konkibin, Anabelle inn forse pou rant dan prostitisyon. So mari ti violan ek enn drogue. Azordi li kontinie avek sa metie-la paski li pa fasil pou nouri enn ti zanfan, li dir. Yer aswar, linn rankontre enn zom, ki li dir ena 25 an parla, ek inn pey li enn lanwit pou gengn relasyon sexuel.

“Mo ti pran Rs 500 avek li pou gengn relasyon sexuel san sodomi. Mo pa les oken zom fer sodomi avek mwa ek mo fini alert zot. Me yer aswar, monn soufer ek degoute kan sa zom-la inn fer mwa verse ek linn sodomiz mwa san mo konsantman. Li ti pran enn lasam dan enn pansyona ki trouv dan larezion,” Anabelle explike.

Nou viktim dir li ti rankontre zom-la andeor enn diskotek ki trouv Grand-Baie ek zot inn dakor pou gengn relasyon. “Linn ofer mwa pou bwar lalkol avan gengn relasyon. Mo ti explik li mo pa fer sodomi kan linn demann mwa. Linn aksepte. Kan noun koumans gengn relasyon, linn dir mwa verse ek samem ler linn sodomiz mwa. Monn koumans kriye ek dir li arete me linn kontinie,” Anabelle rakonte.

Apre 15 minit tortir, zom-la ek abandonn Anabelle laba ek ale. Nou viktim dir li pann kapav port plint akoz li enn prostitie. Li per ki bann polisie pa konpran li ek aret li pou prostitisyon. “Azordi mo santi mwa kouma viktim enn viol. Tou letan monn gengn klian ki konpreansib me yer ti enn kosmar. Premie fwa ariv mwa enn zafer parey,” Anabelle dir an larm.

Loading...

Comments

comments