[Exclusive] Tamarin: Adelina 16 An So Lom Amen Li Kanpman. Saki Arive Laba Inkrwayab.

Sa inn deroule Samdi dernie le 9 Desam. Nou viktim inn apros nou pou rakont so mezavantir ek met bann lezot zen fam angard. “Sa kapav ariv ninport kisana ek mo anvi averti zot tou. Pa fer konfians tou kalite dimoun.” Vwasi mezavantir Adelina, 16 an ek abitant Baie-du-Cap.

Linn tromatize. Li nepli kone ki laport pou tape ek kouma pou dir sa so bann paran. Li kone linn fer enn erer me li ti fini vinn feb dan lamour pou Fardin, 18 an ek abitan Chemin-Grenier. Zot sorti ansam depi 1 an ek enn bon zour, Fardin inn invit so kopinn Adelina pou al avek li dan enn kanpman ki trouv Tamarin.

Nou interlokitris konfie: “Nou sorti ansam depi 1 an ek nou kontan nou kamarad boukou. Linn fer mwa boukou promes me apre mo mezavantir monn degout li. Nou ti al enn kanpman Tamarin pou amiz nou semen pase ek li dir mwa ki so bann kamarad pou prezan avek saken so kopinn.”

Enn fwa sir plas, Fardin ek Adelina inn rant dan kanpman. Ti ena zis bann kamarad Fardin. “Kan noun rantre Samdi lazourne, monn konstate ki ti ena zis bann kamarad Fardin. Zot ti a 3. Fardinn inn prezant mwa so bann kamarad ek monn demann li kot bann-la zot kopinn paski mo ti anvi zouen zot tou,” Adelina rakonte.

Fardin inn dir Adelina ki bann-la pou vini plitar. Alos program inn koumanse ek nou viktim dir ki zot inn bwar ek fime. “Mo pa bwar ek fime me sa zour-la Fardin inn donn mwa enn labiyer. Apre sa, zot inn koumans bwar wiski. Monn refize me Fardin inn ankoler ek monn bizin bwar ansam avek li,” Adelina dir nou.

Kan lanwit inn aprose, preske zot tou ti fini sou ek enn parmi Fardin so kamarad inn koumans fim sintetik ek partaz avek zot tou. Mem Adelina inn bizin fime sa lanwit-la pou pa depler Fardin. Me zame so bann kamarad zot kopinn inn vini. Adelina inn koumans santi li bizar ek demann Fardin.

“Linn dir mwa zot pa pou vini ek zis nou mem ki pou met nisa. Fardin dir mw al sanz mwa lao ek desann anba pou fer enn striptiz. Li ti gard enn linz spesyal pou mwa. Monn soke me mo latet ti pe tourne. Mo pann kapav fer naryin kan linn amen mwa loa ek sanz mo linz. Linn fer mwa met enn zip ek enn ti top byin sexy,” Adelina dir nou an larm.

Linn santi li imilie sa lanwit-la ek pann atann Fardin pou oz fer sa. Se enn semen apre ki linn desid pou konfie avek nou ek pena figir pou explik sa so paran. “Mo ti ale kont zot desizyon ek mo ti koz manti ki pou ena zis nou bann kamarad tifi,” Adelina avoue.

Nou viktim dir nou linn viktim imiliasyon ek arselman. Fardin ek so bann kamarad inn pran li pou enn zoue sexuel. Li pann rod rant an detay paski sa mezavantir-la inn boulvers li boukou. Li panse ki boukou dimoun pou ziz li ek demann nou konsey. Nou fer zot rapel Adelina dan enn leta sok. Si zot ena kitsoz pou dir pou ankouraz li ek motiv li moralman, met enn komanter ek li pou lir li an diskresyon. Mersi lepep.

Loading...

Comments

comments