Li Rod Ramas So Boul: Enn Bis Tap Avek Li, Rohan Ant Lavi Ek Lamor

Leta Rohan, 9 an, inspir viv inkietid. Sa garson-la inn blese grav apre ki linn ranverse par enn bis Merkredi apremidi le 20 Desam.

Aksidan-la inn prodwir kan ti garson-la ti pe al rekiper so boul. So papa ek granmer, dan leta sok apre aksidan-la, inn bizin ospitalize.

Tipti Rohan ant lavi ek lamor. Enn bis inn tap avek li Merkredi apremidi anfas so lakaz dan Montagne Ory. Garson-la inn admet lopital Dr A. G. Jeetoo. So leta lasante byin grav.

Mama Rohan, Sushma* (prenon modifie), ki ena 39 an, pe viv enn veritab kosmar. Se dan langwas ki linn rakont sa aksidan-la. Merkredi, ver 14hr15, Rohan, ki an Grade 5, ti pe zoue boul dan so lakour. A enn moman, boul-la inn al lo larout prinsipal.

Rohan inn travers simin pou rekiper li. Se lamem ki linn ranverse par enn bis kondwir par enn abitan Sebastopol, ki ena 23 an. Zanfan-la inn prozekte lo koltar a anviron 7 met depi pwin linpak. Se so bann paran mem kinn transport li lopital.

Lalkol test negatif

Tandik sofer bis-la, linn kondwir stasyon lapolis Moka kot linn sibir enn lalkol test kinn revel negatif. Interoze par bann anketer, linn explike ki li ti pe vini depi Moka ek ti pe roul an direksyon Bagatelle ek li pann kapav fer naryin pou evit zanfan-la. Oter Montagne-Ory, linn fer enn kontour ek inn trouv enn zanfan pe travers larout divan li. Linn esay linposib: “Mo finn koup dan drwat pou evit tap avek sa zanfan la e mo finn aplik mo frin me li ti tro tar,” linn explik bann anketer. Apre so interogatwar, linn largue lo parol.

Bann temwin inn deza donn zot versyon de-fe avek lapolis. Zot inn explike ki zanfan-la inn travers simin brit pou al rekiper so boul. “Zanfan la ti pe zwe dan so lakour e so laport lantouraz ti ouver. Enn kou so boul inn sap dan so lame e finn glise finn al lor sime. Linn sote san get sime pou al pran so boul,” enn parmi bann temwin explik lapolis.

Lanket mene par serzan Coonjan plase sou soupervizyon sef inspekter Luthoo.

Sushma, mama Rohan inn tromatize. “Mo ti dan travay kan monn aprann sa nouvel-la. Monn al lopital lo vites ek kan monn trouv li, li ti inkonsian. Me koumansman lasware, Rohan inn repran konesans. Mo garson pe soufer boukou. Linn blese lo latet. Kan zot inn aprann sa nouvel-la, mo misie ek belmer inn ospitalize. Zot dan enn leta sok. Mo dimann dimoun prie pou mo lafami akoz mo pe pas bann moman byin difisil. Mo latet pa anplas. Mo lot garson inn tromatize li osi par sa aksidan-la,” Sushma dir.

Comments

comments