Vol Dan Port-Louis: Enn Droguer Defons So 4×4 Pou Kokin, Lapolis Pa Reazir

Ally Nazeerally, 21 an, revolte ek soke. Linn viktim enn vol anplin lizour yer, Zedi le 21 Desam, lari Emmanuel Anquetil dan Port-Louis ver 14hr15. Li ti avek so madam ek enn zanfan 13 an.

Nou viktim inn apros nou pou rakont so mezavantir ek saki pli pir ladan, bann polisie ki ti prezan sir plas pann reazir. Ally Nazeerally dir li ti al aste bann zafer pou Noel ek lane dan Port-Louis ek inn gard tou so bann marsandiz andan dan so 4×4. Kan linn retourn kot so transpor, li trouv vitre so 4×4 inn kraze ek laport ouver.

“Kan monn trouv sa, monn soke ek panike. Kan mo guet pli divan, mo trouv enn dimoun pe sarye enn bal ki ti desire enn tigit. Monn fini konpran li pe kokin mo bann marsandiz. Kan monn koumans kriye ek galoup deryer li, linn zet bal-la anplas. Aparaman ti enn droguer sa,” Ally rakonte.

Nou viktim dir li pann rod laguer akoz ti ena so madam ek enn zanfan avek li. Zot ti tromatize sa ler-la. Alos Ally inn desid pou dimann led. Li explike ki kan lafoul inn groupe, voler-la inn tir enn kouto avek li ek profit lokazyon pou sove. “Ti ena bann polisie ki ti prezan laba. Kan monn dimann zot led, zot dir mwa al met lantre stasyon lapolis avan lerla pou kapav fer kitsoz,” Ally konfie.

Nou interlokiter inn telefonn lapolis me pa finn gengn zot. Linn bizin marse depi sa lari-la pou al ziska stasyon lapolis Trou Fanfaron. Ler li ti pe marse pou ale, linn trouv enn veyikil lapolis pe fer patrol ek inn explik zot. Me zot inn dir mem zafer avek nou viktim. Dan stasyon lapolis Trou Fanfaron, zot inn fer li atann plizir minit ek dernie ler zot dir ki pena oken transpor ek Ally inn retourn kot so transpor san bann-la pran aksyon.

“Kifer ena lapolis dan Moris? Kot sekirite piblik? Enn vol inn pase divan zot lizie ek monn dimann zot led me zot dir met lantre avan kan zot ti kapav trap voler-la anplas. Samem lazistis dan Moris? Akoz samem nou pe trouv kriminel fer vol, viol ek krim libreman. Lapolis pa reazir ditou,” Ally dir ankoler.

Comments

comments