Vol SBM: “Pena personn pou okip mo zanfan ki miner,” Vishal Shibchurn Dir

Li anvi retrouv liberte kondisyonel ek dir li aksepte bann kondisyon ki pou inpoz lo li par lakour. Vishal Shibchurn ki ti arete dan lanket vol avek efraksyon perpetre dan lanwit le 26 Fevrie dan State Bank of Mauritius (SBM) Port-Louis, inn konparet divan Bail and Remand Court par videokonferans prizon yer, Zedi le 21 Desam.

“Mo fam dan prizon ek mo ena enn plantasyon sou ser kinn res inokipe pandan sis mwa ek mo bann zanimo inn res san oken swin depi mo arestasyon ek pena personn pou okip mo zanfan ki miner,” Vishal Shibchurn dir. Li dimann so remiz an liberte par so avoka Rama Valayden.

Anketer Beekarry, ki an sarz sa zafer-la inn obzekte so mosyon ek afirme ki sispe-la kapav sove ek residive si larg li. “Se enn ofans grav kot enn som Rs 20 millions inn kokin ek bann bizou,” polisie-la dir. Dapre li, lapolis pe ankor atann rapor Forensic Scientific Laboratory (FSL). Li dir ki sispe-la enn ponpie kinn sispann. “Bann sispe fer fas bann problem finansie ek si zot largue sou kosyon, zot kapav komet bann ofans similer.”

Pou sa temwin-la, Vishal Shibchurn pa kapav benefisie liberte kondisyonel akoz si li rekonet koupab divan enn instans zidisiyer, li riske enn santans sever. “Akoz sa, li kapav sove aster lamem ek lanket pankor termine. Lapolis pe atann bann releve telefonik pou examinn bann esanz dapel sispe-la,” linn presize.

Temwin-la inn reponn enn kesyon Rama Valayden ek konfirme ki non Vishal Shibchurn pann site par bann lezot sispe arete me so arestasyon baze lo bann informasyon ki sorti bann sours fiab. Mazistrat Manjula Boojharut pou pronons so desizyon le 28 Desam.

Loading...

Comments

comments