Pailles: Soumairah “Mo tap anplin avek mo mari ek enn prostitie dan nou lasam”

Linn demoralize ek ankor dan enn leta sok. Nou viktim, ki mama de zanfan, 4 an ek 7 an, pa kone ki laport pou tape. Li pe res kot so mama depi sa evenman-la akoz so mari inn pous li. “Li dir mwa linn plin avek mwa akoz sa linn fer sa.” Vwasi zistwar boulversan Soumairah* (prenon modifie), 31 an ek abitant Pailles, kinn apros nou pou rakont sa zour fatidik-la…

Sa fer 10 an ki zot inn marye. Ek depi zot linion, Soumairah ek Feroz* (prenon modifie), 34 an, de zanfan inn ne, enn garson 4 an ek enn tifi 7 an. Li dir ki sa zour-la, Merkredi le 20 Desam, li ti dan travay ek so de zanfan ti pe pas vakans kot so mama, ki abit Port-Louis.

“Mo ti dan travay kan monn desid pou retourn lakaz boner akoz mo pa ti pe santi mwa byin. Mo mari ti dir li pou okipe dan travay enn zourne. Mo pann deranz li ek monn retourne ver 11hr gramatin. Kan monn ouver laport, monn al direksyon nou lasam kan monn trouv Feroz ek enn prostitie touni lo nou lili. Monn soke ek dimann mo mari explikasyon,” Soumairah konfie.

Sa moman-la, nou viktim pann kapav reazir paski li pa ti atann li pou trouv enn sen parey. Linn zis pran so bann zafer ek al direk kot so mama. Li azoute ki so mari inn dir li “bez simin ale si to pa kontan paski monn plin trouv twa dan mo lavi”. So mari pa finn mem aret li pou kit lakaz ale apre ki Soumairah inn dimann li explikasyon lo saki linn trouve.

Depi Merkredi le 20 Desam, li kot so mama avek so de zanfan. Soumairah dir nou ki so mari pa finn kontakte li ziska azordi ek so leker inn vinn lour. Li pa kone ki pou fer ek ki laport pou tape. Alos linn desid pou rakont so mezavantir. “Mo pa kone si mo bizin exkiz li ou dimann li divors. Mo ena de zanfan ek mo santi mwa dezespere. Li pa finn onte pou dir mwa ki li prefer dormi avek enn prostite ki mwa,” li dir.

Nou interlokitris dir ki dimin li pou al lakaz kot Feroz pou pran so bann zafer ek deside ki pou fer apre. Linn dir nou ki li depann lo so mari paski li pa gengn boukou kote so travay. Li osi ena de zanfan ki ankor tipti pou okipe. So latet fatigue ek pa pe kapav travay. Anplis, linn met kas pou zot aranz zot lakaz an 2014. Soumairah demoralize ek dimann nou konsey.

Ka infidelite pe ogmante Moris ek sa pe vinn enn gran problem dan lasosiete. Boukou menaz pe kase ek boukou zom pe montre ignorans dan zot relasyon. Si zot ena kitsoz pou dir ou konsey Soumairah, met enn komanter ek li pou lir. Mersi lepep.

Loading...

Comments

comments