9e Mille, Triolet: “Kan li bwar so bann zafer, li nepli dimoun,” Bann Vwazin Nikhil Aumeer Dir

“Pa les li sorti prizon!” Se bann propo ki sertin abitan 9e Mille, Triolet pe dir lo Nikhil Aumeer. Sa somer 22 an-la, koni bann servis lapolis, inn arete Samdi le 23 Desam ek pou konparet lakour Mardi le 26 Desam divan Bail and Remad Court. So dernie fraka: linn tayad bann lisyin so tonton ek inn kraz so bann vit ek ankor zafer.

Se Samdi gramatin boner ki tousala inn koumanse. Kan linn trouv Nikhil Aumeer avek enn sab, so bann paran inn kit lakaz, enn vwazin dir. Ek zot per inn vinn pli pir. Sa abitan Aumeer Lane-la inn debark kot lakaz so bann granparan ek so tonton, avek enn zarm dan lamin, ver 5hr dimatin. Bann granparan inn bizin al kasiet kot bann vwazin apre bann insilt sa zen zom-la.

Nikhil inn tir so koler lo Blacky ek Dipsy, bann lisyin so tonton, ki ena 2 an ek demi. Dapre enn temwin, Nikhil Aumeer inn donn Blacky plizir kou avan servi so sab. Lisyin-la ti atase avek enn pie ek pann kapav sove. “Linn trans muzo toutou-la, enn parmi so bann lapat ek inn bles li lo kolonn vertebral,” enn temwin dir.

Dipsy, ki ti laba, pa finn gengn lasans li osi. Linn blese lo so lerin ek ti ena blesir lo diferan parti so lekor. Nikhil Aumeer inn answit rod agres so bann granparan. “Linn koumanz kraz tou vit lakaz ek li ti pe rod lakle pou rant andan,” enn sours rakont nou.

Linn lans ros lo bann polisie

Alerte, bann polisie inn debark kot li ver 10hr30. Zot inn toutfwa gengn boukou difikilte pou met lamin lo agreser-la. Arme avek enn sab, Nikhil Aumeer inn menas bann ofisie ek inn lans bann ros ek boutey. Linn osi larg so rottweiller lor zot.

Divan sa sitiasyon-la, lapolis Triolet inn solisit led bann lezot inite. Bann limie Northern Division Special Squad inn resi aret Nikhil Aumeer apre ki zot inn prevenir li zot pou servi zot fizi. Se apre enertan ki konstab Ondou inn metriz li.

Inn amen Nikhil Aumeer stasyon lapolis lokalite. Pandan so konparisyon divan Bail and Remand Court Dimans le 24 Desam, lapolis inn obzekte so remiz an liberte. Provizwarman akize pou maltretans anver de lisyin ek pou ‘Rogue and Vagabond’, zen zom-la, ki ti reserse pou plizir deli, inn mintenir an detansyon.

Kifer Nikhil Aumeer inn reazir koumsa? Bann vwazin evok so depandans lo ladrog. “Kan li bwar so bann zafer, li nepli dimoun.” Zen zom-la inn vinn toxikomann byin zen. Li ti dan Form 4 kan linn ranvwaye depi kolez.

So mama ena enn Protection Order kont li

Swivan sa dernie fraka-la, bann lezot manb lafami Aumeer dir zot tromatize. Zot viv dan langwas ek per koler sa zen zom-la depi plizir lane. Mama Nikhil Aumeer ena enn Protection Order kont li akoz li ti bat li enn fwa-la.

Repitasyon sa residivist-la depas tou limit. “Boukou fraka linn fer dan landrwa, boukou dimoun per li.” Souvan li servi so sab kan li sou linflians ladrog. Lapolis konfirme ki li reserse pou vol, arselman, agresyon ek mem tantativ meurt. Li ti agres enn polisie stasyon lapolis Triolet ek ti tabas enn zenes dan Trois-Boutiques. Sak fwa linn libere, enn abitan dir. “Lapolis ti bizin donn li enn bon koreksyon. Pa les li sorti.”

Blacky ek Dipsy pe refer

Linn fer tou pou tou pou sap so lisyin. Tonton Nikhil Aumeer inn fer letour bann veteriner pou kapav oper Blacky. Se Animalia Grand-Baie kinn pran sarz. Sa operasyon-la inn pran 4hr tan. Blacky inn toutfwa soufer boukou ek pa pe kapav bouze konpare a Dipsy. Li pe bwar lasoup akoz li pa pe kapav mase.

Loading...

Comments

comments