Bhavna Janki Mor Dan Enn Aksidan: Saki Ariv So Kouzin Sokan Ek Inpansab

Douler perdi so kouzinn, Bhavna Janki, 19 an, dan enn aksidan larout an Oktob dernie, ti insiportab pou L. J., 24 an. Le 10 Desam, linn al kot A. R., kopin viktim-la, dan Quatre-Bornes pou bann explikasyon.

Olie gengn bann explikasyon avek sofer loto-la, dan lakel so kouzinn inn desede, L. J. inn severman agrese avan ospitalize. Lafami kopin viktim-la akiz li pou vandalism ek agresyon. Le 19 Desam, L. J. inn arete Rose-Hill. Lapolis inn retrouv zarm ek gandia dan so loto.

“Li ena enn vanzans,” papa kopin viktim-la dir. Dapre li, L. J. ti ex-kopin zen fam kinn desede dan aksidan-la. “Li pa ti pe apresie ki mo garson sorti avek li,” li kontinie dir.

Le 5 Oktob dernie, zen zom-la ti sorti avek so kopinn ek bann kamarad. Li ti al Flic-en-Flac, me lo simin retour, inn ariv enn kolizyon avek enn kamion. Bhavna Janki pa finn sirviv. Sofer-la inn admet dan enn klinik ek enn adolesant 17 an ti blese grav. Linn rann lam apre 2-3 semen.

Agresyon

Sa lapert-la ti plonz lafami Bhavna dan enn tristes profon. “Mo garson ti kapav mor dan sa aksidan-la. Sa inn tromatiz li. Li ankor rapel saki inn arive sa zour-la,” papa kopin viktim-la azoute. Aksidan-la ti konsekant pou sofer-la. Dan lanwit Samdi le 9 Desam, ex-kopin inn debark kot li. “Ti ena zis mo madam lakaz. Li ti pe rod mo garson,” papa-la rakonte.

“Linn fer fraka. Linn koumans kraz partou. Linn kas vit ek inn bles mo madam.” Mama-la inn alert bann pros. Zen zom-la ti deza fini ale kan zot inn arive. Dimans aswar, linn re vini. “Mo ti ankor dan travay. Ti ena zis mo madam ek mo gran garson ki ti pe al travay ver 21hr. Ex-kopin inn vini, sab dan lamin ek inn refer mem zes ki lavey,” papa-la dir. “Ankor enn fwa, linn kraz vit me li pann resi al ziska lafin. Linn esay agres mo gran garson kinn defann li. Zot inn apel lapolis kinn intervenir.”

Kan lapolis Quatre-Bornes inn arive, L. J. ti anba. Li ti pe sinyin depi so labous ek pa ti pe kapav koze. Li ti resevwar bann kou lo so figir. Lafami inn port plint stasyon lapolis pou ‘damaging property’. Bann polisie inn rekiper enn sab lo plas insidan-la.

“Fos,” L. J. replike, kinn gengn bann swin lopital Candos. “Sa insidan-la pann pas koumsa. Saki zot pe dir fos,” li dir depi so lili lopital. “Li ti mo kouzinn. Zame nou ti ansam,” li presize.

“Zame monn al kot zot lakaz. Mo ti dan mo vann. Monn arete pou al laboutik. Frer sofer-la inn apros mwa. Nou konn nou kamarad. An mem tan, li ti pe anvway bann mesaz. Enn kou, enn vann inn debark pre kot mo ti pe diboute. 7 dimoun inn sorti. Zot inn koumans tap mwa. Monn gengn enn kou lo mo latet ek monn tonb san konesans.”

Se kan linn rant lopital ki linn leve. 2-3 zour apre, linn gengn desarz. Le 19 Desam, li ti pe sirkil dan enn vann avek enn kamarad dan Rose-Hill kan lapolis inn interpel li. De zom-la, ki ti pe paret sispe, inn kondwir stasyon lapolis ek zot inn fouy vann-la.

Bann polisie inn trouv de sab, enn kouto, enn fizi zouzou, enn koupwin amerikin ek enn sertin kantite gandia. Zot inn arete ek akize pou posesyon gandia. Lapolis inn obzekte a zot remiz an liberte.

Comments

comments