Coromandel: Saki So Ex-Mari Fer Avek Anita Sokan Ek Inpardonab

“Li ti fini vini pou pik mwa avek enn kouto dan mo vant, me Bondie gran.” Anita* (prenon modifie), viktim violans konzigal, inn sap byin lwin. So ex-mari inn rod touy li avek enn kouto dan Coromandel Mardi le 26 Desam, kan linn sorti depi so travay. Blese lor so lebra ek pre kot so soursiy, sa mama trwa zanfan-la inn port plint stasyon lapolis La-Tour-Koening mem zour.

Anita inn blese lor lebra ek pre kot so soursiy. (Sours: l’express)

So ex-mari inn arete par lapolis La-Tour-Koenig yer. Enn sarz provizwar violans domestik peze lor li. Linn rekondwir dan selil polisiyer apre ki lapolis inn obzekte so remiz an liberte lakour.

Zour agresion-la, Anita rakonte, so mari, avek ki li separe depi dezan, inn vinn atann li pre kot konpayi li travay, arme avek enn kouto. Sa zom 42 an-la inn swiv li pou agres li. Me linn resi sove.

Toutfwa, so agreser inn ratrap li enn tigit pli lwin ek inn donn li kout kouto lor so lebra ek pre kot so soursiy. Enn bon samaritin ki ti pe pase inn sekourir Anita ek amen li stasion lapolis pou raport sa agresion-la. Linn answit transporte lopital Jeetoo pou bann swin akoz li ti pe sinyin boukou.

Kalver Anita inn koumanse pandan trwaziem aniverser so ti garson. Sa zour-la, linn aprann ki so mari, avek ki li viv plis ki 10 an, pe antretenir enn relasion extrakonzigal. Depi sa, li alegue, so mari agres li violaman toulezour. “Li lev bann laguer dan lakaz divan zanfan. Li bate, li trangle ek touf mwa kan li sou.”

Li ti ferm lizie lo so bann atrosite akoz li per li pa pou kapav soign so bann zanfan tousel. “Mo pa ti pe travay a lepok.” Me avek letan ki mo trwa zanfan inn grandi, so mari, li dir, pa ti pe donn zot bann zafer ki zot bizin. “Monn bizin pran zot sarz.”

Anita inn kit so mari so lakaz avek so trwa zanfan pou al viv kot so bann paran. Toutfwa, so mari ti pe telefonn li toulezour ek arsel li moralman, li dir. “Li ti pe donn mwa bann menas demor.”

Me viktim-la pann al guet bann otorite konserne pou fer lazistis. “Mo pa ti anvi perdi mo travay ek dimann zot permision pou mo al lakour ou Family Protection Unit.”

Me azordi, linn desid pou briz so silans. “Si mo exprim mwa, saki mo le se viv anpe avek mo trwa zanfan. Mo swete ki lapolis fer neseser pou asir mo sekirite.”

Loading...

Comments

comments