Aktivite Paranormal: Kamal “Depi noun pas Eau-Bouille, mo fam inn posede”

Li angwase ek pa kone ki laport pou tape. Linn fer lapriyer ek amen Mamta* (prenon modifie), 24 an ek abitant Saint-Pierre, kot plizir gueriser. Kamal, 28 an ek abitan Curepipe, rakonte ki so fianse inn posede depi zot inn pas par Eau-Bouille pou retourn zot lakaz le 28 Novam 2017 ver minwi.

Li dir li ti pe per sa zour-la me pa ti ena swa. Li kone ena bann zafer lous ki deroule aswar parti laba me linn oblize fer sa traze-la pou al kit so fianse Mamta lakaz avan retourn kot li. Azordi fer enn mwa ki so fianse ankor malad ek posede. Linn apros nou pou rod enn solision ek konsey.

Kamal konfie: “Ti ver minwi kan nou ti pe pas laba. Ti ena zis nou de dan loto. Nou ti pe koz koze kan enn kou Mamta inn gengn somey. Apre 5 minit kan linn leve linn kriye for ‘pa touy mwa.. pa touy mwa’. Monn soke ek arete anplas. Kan mo guet Mamta, so figir ti fini sanze ek so lizie ti vinn blan ek ti pe tourne. Linn re dormi ek monn roule pli vit posib pou rant kot li pou explik so mama.”

Kamal ek Mamta so mama inn al guet plizir gueriser ek inn mem fer lapriyer depi sa evenman trazik-la. “Zot inn dir nou linn gengn move zer ek se enn fam kinn posed li. Li fer sa bann kosmar-la kan li fini andormi ek koz so tousel. A sak fwa li gengn sa bann kriz-la so rebor lizie vinn nwar ek so lizie vinn blan. Nou nepli kone ki laport pou tape, fini fer enn mwa ki Mamta ankor malad,” Kamal dir nou.

Nou finn aprann ki konportman nou viktim inn sanze ek sa deroule preske toulezour, sirtou aswar. Li pa kapav travay paski pena ler li fer sa kriz-la. Kamal inn revele ki Mamta parfwa koz tousel ek mars tousel aswar. Linn bizin res avek li pandan enn mwa pou atann ki li gueri. Me li pa pe trouv oken solision pou li ziska ler.

Linn apros nou redaksion pou kone si ena remed pou sa. Ena enn gueriser inn dir ki bizin amen Mamta mem plas mem ler ek fer enn lapriyer pou pous sa move zer-la. “Parfwa li trangle mwa. Ena kou li leve aswar ek koumans dezabiy li. Mo onte pou rakonte ki ki li fer me se laverite. Mo anvi gueri Mamta pli vit posib. Mo pa kapav guet li koumsa ek linn megri boukou. Ed mwa si posib,” nou interlokiter explike.

Si zot ena kit konsey pou Kamal, met enn komanter ek li pou lir. Eski ena kit solision pou sa koup-la? Kamal remersie zot pou zot konsey lepep.

Loading...

Comments

comments