Connect with us

Ansint Ek Abandone Dan Enn Karokann: Urvashi Donn Nesans Enn Bebe Tifi

Newsfeed

Ansint Ek Abandone Dan Enn Karokann: Urvashi Donn Nesans Enn Bebe Tifi

“Lobok inn manke touy nou tou le de.” Sa bann mo-la kontinie rezone dan latet Urvashi Joygobhin. Zistwar sa zen fam 20 an-la inn fer tou dimoun emi an Oktob dernie. Ansint wit mwa ek tabase par so mari, li ti lese pou mor dan enn karokann dan Beau-Plan. Enn bon samaritin inn sov so lavi ek li pe remet a so bann blesir. Linn donn nesans enn tipti tifi ki an bonn sante Mardi le 26 Desam.

Bann kout-pwin ek bar feray… li rapel komsi ti yer sa. Dan enn an ek demi lavi kominn, Urvashi inn pas boukou mizer avek so mari, Kevin Joygobhin, 35 an, ki osi koni kom Lobok. Li ti admet lopital apre enn agresion akoz li ti refiz fer bann fos alegasion kont enn lot viktim so mari. Urvashi azordi pe konsantre lo fitir so zanfan.

“Latet fatigue”

Urvashi pa anvi ki so tipti tifi pas mem lamizer ki linn pase. Ek pou sa, linn blie so pase ek so mari. “Mo pa pou retourn avek li, ninport ki rezon li ena,” sa abitant Mare-d’Australia dir. “Sak randevou medikal, kan medsin dir mwa ki mo tifi an bonn sante, sa fer mwa kontan akoz Lobok ti mank touy nou tou le de,” li konfie.

Ek so tantinn, avek ki li pe viv depi sa, konn inpe kitsoz. Li rapel kouma so nies ti demoralize kan linn rant lakaz depi lopital apre sa agresion-la. “Li ti nepli manze ek ti pe fer boukou kosmar. So latet ti fatigue. Nou finn koz ek li ek apre, linn repran li,” so tantinn rakonte. Urvashi Joygobhin swet gengn enn travay kouma li kapav pou pa vinn enn fardo pou so bann pros ek kapav okip so zanfan.

Kevin Joygobhin touzour an detansion

Kevin Joygobhin ti arete par lapolis Piton enn tigit letan apre sa agresion-la ti eklate an Oktob dernie. Li ankor an detansion akoz lapolis inn obzekte so remiz an liberte. Li provizwarman akize pou tantativ meurt lo Urvashi Joygobhin.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top