Aksidan Fatal St-Jean: Sahil Phutully Ant Lavi Ek Lamor

Li tousel reskape sa aksidan kinn arive dan St-Jean, Quatre-Bornes, yer gramatin, Lindi le 1er Zanvie. Sahil Phutully, 19 an, inn transporte lopital Victoria ek ti admet lasal. Toutfwa, dapre enn personel swanian, so leta lasante inn agrave. Li ti pe azite boukou ek ti pe sinyin lor so latet. Linn bizin, koumansman lapremidi, transfere dan swin intansif.

Dapre so mama, rankontre sir plas, li pou opere an irzans. Alos ki bann fineray so de kouzin ti prevwar pou 15hr, bann pros Sahil Phutully ti dan traka ek byin afekte par sa sitiasion-la.

An larm, so kouzinn Deborah Moolee rakont bann dernie moman ki linn pase avek Sahil Phutully. “Ti Samdi ek nou ti avek bann lezot kamarad dan Flic-en-Flac. Nou ti pas enn bon moman. Li ti kontan,” li rakonte. Li azoute ki so kouzin enn garson ki kontan sorti. “Li enn garson ki kontan viv lavi. Li kontan profit lavi boukou.”

Deborah Moolee explike ki Sahil Phutully inn dimann li plizir fwa Samdi pou akonpagn li Dimans aswar. “Mo ti ena bann lezot zafer pou fer. Nou pann resi zouen Dimans.”

Profit lavi

Dapre so bann dir, bann zen zom-la ti al diskotek dan Grand-Baie avan aksidan-la. Apre sa li pa konn naryin. Toutfwa, li presize ki zot pa ti pe bwar boukou. “Zot bwar oui, me rar, zis kan ena enn gran fet,” li soulinie.

Pou so par, papa zen zom-la, Asif Phutully, fer resortir ki so garson travay dan komers so tonton. “Enn plas kot vann sorbe.” Linn konfie ki so garson enn ‘bon garson’ ek ki kontan travay.

“So mama ek mwa nou separe depi plizir lane ek mo garson abit avek mwa dan Rose-Hill,” li indike. “Li abitie sorti ek so bann kouzin ek so bann kamarad,” li soulinie. “Li zen, nou les li profit lavi. Nou pa ti kone pou ariv enn zafer osi grav.”

Sahil Phutully ena de ser. Tou le de inn efondre par sa aksidan-la. Me zot gard lespwar pou retrouv li remet. “Nou pou fer lapriyer pou tou korek,” enn parmi de ser-la deklare.

Comments

comments