Tania 29 An Viktim Violans, Vol, Viol Ek Sodomi

Pandan 3 an, Tania (29 an) inn viktim violans ek viol dan lakaz so mari. Azordi, linn desid pou konfie. Li ena lintansion port plint kont so mari pou viol ek sodomi. Li kont osi pou denons enn ka vol.

Zot inn rankontre dan enn firm prive.  Li ti sipoze vinn so mari sinser, onet, zantiy. “Linn donn mwa linpresion ki li kontan mwa boukou. Antouka, se vizaz enn amoure ki linn montre kan nou ti pe sorti ansam,” Tania rakonte.

Enn an apre, zot inn marye. Se apre zot maryaz ki Tania inn koumans dekouver vre kouler so mari. “Monn konstat plizir sanzman dan li. So latitid ti nepli parey. Li ti nepli sa zom charman ki monn kone avan nou maryaz,” zen fam-la dir.

Tania inn rann kont ki so mari pa ti kontan res dan lakaz. Li ti pe trene partou partou. Kan linn poz li kesion, li pann rod explik li mem. Li pa ti pe dir ki li ti pe fer avek so lekonomi. Li ti nepli donn enn sou so madam. Apre Tania inn aprann ki so mari pe tronp li. Avek letan, linn avoue ki li kontan enn lot fam.

Antretan, Tania inn tonb ansint. Me so mari pa ti akote li. Li ti bizin debrouye tousel. Dan so latet, linn fini dir ki so mari pa pou sanze. Me so lafami inn dir li pran pasians. Zot inn fer li konpran ki enn fam ansint bizin pa pran traka sa bann zafer-la. Alos linn kontinie viv dan mem lakaz so mari.

Tania avoue ki li ti ankor kontan so mari. Linn gard lespwar ki kapav kan ti bebe-la pou vinn dan lemond, li pou sanze. Me linn tronpe. Kan ti bebe inn vini sa pann fer oken diferans: konportman so mari inn vinn pli pir. Ek linn kontinie depans tou so larzan san met enn sou akote pou so lafami.

Akoz li ti nepli kapav avek sa sitiasion-la, Tania inn rod retourn kot so bann paran. Me bann-la inn fer li konpran ki li bizin fer boukou sakrifis akoz so zanfan. Lavi dan lakaz so mari ti vinn insoutenab pou sa zen mama-la. “Enn kou, mo mari inn kalme, pou montre ki linn sanze. Me sa sanzman-la inn dire zis de mwa. Linn koumans chat ek anvway bann mesaz enn lot fam ek tousala dan mo prezans. Kan monn rod konfront li fas a sa sitiasion-la, linn anpes mwa,” Tania konfie.

Saki li pa ti ankor kone, se pli pir ki pe vini. So mari inn koumans bat li ek mem britaliz li. Li ti pe donn li koutpwin ek koutpie. Parfwa, li ti pe esay trangle li. Linn port plint kont li avek lapolis, me naryin pann sanze. So mari ek so metres ti pe koze lib ek kan zot ti pe tann lavwa Tania, zot ti araze. Dapre Tania, a sak fwa ki li ti pe plinyin avek so bann paran, zot ti pe touzour dir li ki enn fam bizin fer sakrifis pou so zanfan ek pena lot swa.

Antretan, se li tousel ki ti pe okip zanfan. Li ti bizin fer tou par li mem. Apre 3 an kalver, so mari inn desid pou dormi dan lot lasam. Sa inn fer Tania gengn inpe repi. Pa ti ena oken dialog ant li ek so mari. Bann plint ki Tania inn porte kont so mari inn loze dan lakour. Me linn bizin abandonn bann lezot plint sou presion so lafami.

Li mars touni dan lakaz

Sitiasion inn pran enn lot tournir dan lakaz kan mari Tania inn koumans mars touni. Ek komsi sa pa ti sifizan, linn fors so fam pou gengn relasion avek li. Tania rakonte ki so mari ti pe konport li mem koumandir linn sou. “Kan li azin, li pa koz enn mo avek mwa. Mo ti komsi enn etranze pou li. Me kan li fini bwar, li vinn ver mwa, koumans pelot mwa, anbras mwa par fors. Si mo esay anpes li, li bat mwa kalot ek tap mwa. Li ti pe konport li komsi mwa ki infidel.”

Enn fwa, alos ki mo ti dan mo lasam, Tania revele, linn fors laport, prozekte li anba ek inn sodomiz li. Se lamem ki zot zanfan inn leve ek inn vinn ver bann-la. So mari inn kriy avek li ek inn dir li ale. Enn lot fwa, alos ki li ti avek so zanfan, so mari inn rant dan lasam pou tren li dan enn lot lasam. Laba, linn atas so lamin. Apre, linn bat li lo mo figir ek viol li. Depi sa, dapre Tania, so mari viol li toulezour.

Degoute, Tania inn pans pou fini so lavi. Linn dir so paran ki li pou fer li si zot pa ed li. Apre ki zot inn rann kont gravite sitiasion-la, so bann paran inn intervenir. Zot inn vinn pran Tania ek pann les li retourn kot so mari, mem kan linn vinn siplie bann-la pou les so fam retourn kot li. Azordi, zot inn divorse. Ek zom-la touzour avek so metres.

“Nou zistwar, se pa lamour. Li ti mo swa ek mo asim li. Me ti enn gran erer,” Tania regrete.

Loading...

Comments

comments