En Ti Bebe Mor Flic-en-Flac: “Gerald inn vanze akoz monn refiz sorti ar li”

Koumansman lane inn marke par enn seri dram. Apre aksidan fatal kinn kout lavi bann frer Phutully, fiziyad mortel dan Tamarin ek meurt dan Fond-du-Sac, enn nouvo ka inn azoute lor lalist nwar.

Dernie ka se lamor enn ti bebe 18 mwa dan Flic-en-Flac dan lanwit Mardi ziska Merkredi le 3 Zanvie. Bann tras blesir inn dekouvert lor kadav tipti Kelione Noah Kedaree. Eski se enn meurt ou enn chut mortel? Lanket lapolis pou determinn lorizinn sa dram-la.

Bann anketer an prezans plizir informasion ziska ler. Lafami Kedaree ek so bann pros ti lor laplaz Flic-en-Flac Mardi pou selebre nouvo lane. Tar aswar, zot inn retourn lakaz. Se enn denome Gerald ki ti pe tini tipti Kelione Noah Kedaree, ek bann lezot manb lafami ti okipe. Kan inn ariv lakaz, Gerald inn remet nourison-la avek so granmer Peggy, ki ena 38 an.

Kan linn donn li bebe-la, ki ti anvelope dan enn molton, Gerald inn dir granmer-la les li dormi ek pa deranz li. Kan Peggy inn depoz bebe-la lor lili, linn konstat bann tras blesir lor so lekor. Se lapanik dan lafami, akoz ti bebe-la ti fini aret respire.

Peggy inn telefonn Gerald lor vites ek inn reklam li bann presizion lor ki finn pase exakteman. Gerald inn reponn li ki lor larout retour, alos ki li ti pe tini zanfan-la lor so lebra, tipti Kelione inn fer enn chut dan enn kanal. Ek pa zis sa. Gerald inn mem tonb lor zanfan-la.

Bann explikasion ki pann konvink lafami Kedaree. Rebecca, 22 an, mama Kelione res inkonsolab. “So nesans inn port boukou boner dan mo lavi. Ti mo premie zanfan, mo nepli kone ki pou fer,” li dir. Rebecca dir li pa kwar version Gerald. “Mo panse linn vanze akoz monn refiz pou sorti avek li dan lepase. Apre, li ti bat Kelione resaman,” li azoute.

Bann fineray ti bebe-la inn fer azordi, Zedi le 4 Zanvie, ver 10hr.

Dan zafer sa lanket-la, lapolis inn dekouver enn molton ek enn zouzou ki apartenir tipti Kelione dan enn kanal ki trouv dan Flic-en-Flac. Lotopsi inn atribie dese bebe-la a enn riptir lefwa.

Denome Gerald inn arete par lapolis Flic-en-Flac. Linn explik bann anketer ki bebe-la inn tonbe aksidantelman dan enn kanal. Apre so interogatwar, linn plase an detansion. Linn konparet divan lazistis azordi pou so inkilpasion omisid involonter par inpridans.

Loading...

Comments

comments