Prostitision: Adèle “Personn pa anvi anplway bann saki ena enn lepase lour”

Mem si zot anvi pran bann bon rezolision sa lane-la, zot pa pou kapav aret pli vie metie dan lemond. Se samem ki plizir fam prostitie afirme. Rezon deryer sa se personn pa anvi anplway bann ansyin travayer sex.

A lokazion zourne mondial pou dimoun ki trase, an Desam l’express ti rankontre inpe dimoun ki, malgre zot, inn fer pli vie metie dan lemond pou zot gengn-pin.

11hr dan zardin konpayi, bann aktivite bann marsan inn koumanse boner. Deryer bann sapito ek pre kot pon, inpe fam inn regroupe. Zot lizie serne ek tre tire, zot pe fim enn sigaret. Boukou parmi zot pena plis ki 50 an. Sertin mama ek bann lezot granmer. Zot ena parol fasil ek aksepte koz avek nou.

“Mo degout momem”

Si inpe parmi nou bann interlokitris pe amen sa lavi-la, se akoz zot inn tonb ladan par ladrog. Bann lezot inn rant ladan akoz lamizer. “Kan pena ledikasion, ki sann-la pou donn ou enn travay ki pey byin?” Adèle* (prenon modifie) dir.

Sa abitant enn kartie dan Port-Louis-la ena 42 an. Se enn fam kinn makiye ek met enn rob fisia ek soulie talon rouz. Li fer boukou pou so laz. “Monn koumanse avan vinn mazer. Mo ti ena volonte kit sa travay-la me personn pann rod anplway mwa akoz mo lepase,” li dir. Sa madam-la konfie ki linn deza fer prizon.

Adèle inn perdi boukou kamarad, kinn desede swit a bann maladi transmisib. Saki inn mark so lavi se Marie Ange Milazar. Li ti ansint wit mwa kan linn viole ek touye sovazman an Novam 2009. “Sa zour-la, monn dir ki mo bizin aret sa travay-la.”

De tifi Adèle ti ankor tipti ek linn dimann li mem ki pou ariv bann-la si ariv li mem zafer. Se avek sa desizion lamem ki sa fam-la inn desid pou pa re poz lipie dan zardin konpayi ek inn gengn enn travay kot enn pros. “Me avek letan, kan so mari inn aprann mo lepase, linn koumans arsel mwa pou fer mwa vinn so obze sexuel.” Misie-la inn menas pou met li deor travay si li refiz li. Linn osi insiste lor fe ki so madam pa pou apresie pou aprann ki zot inn anplway enn prostitie.

Li ti pe gengn enn lapey mizer ek linn prefer aksepte volonte zom-la. Ziska linn rann kont ki li pena oken diferans ant Adèle lepase ek saki li ete azordi. Linn alos kit so travay pou fer netwayaz. Nouvo eprev: so ansyin patron inn gat so lavi ek inn met presion pou ki personn pa anplway li. Apre enn desizion, linn retourn fer prostitision. Ek ziska azordi, li pe ankor fer li.

Zot lavi difisil. “Mo degout mo mem pou seki mo ete.” Lanwit, sa abitant Port-Louis-la dimann li parfwa si li pou resi rant lakaz. “Gengn bann maniak. Zot fer tou kalite kitsoz ek nou. Lezot pa anvi peye. Ena swar bann otorite ki vinn rod nou servis apre zot fer ferm nou.”

Bann akt violans fizik ek verbal kont bann-la, ek bann regar fer parti bann kotidyin Adèle ek so bann koleg. “Ena dimoun mem kras lor nou… Me zot pa panse, ki si pa ti ena bann fam kouma mwa, ti pou ena boukou viol.” Me sa lamod lavi-la, Adèle pann rod li ni swet kiken fer li, ankor mwins pou bann zanfan.

Comments

comments