Belle-Mare: Vwasi Ki Dat Waterpak Pe Reouver So Laport

Anfin enn developman pozitif pou Waterpark. Ferme depi Oktob 2013 apre de dram kinn koz lamor de zanfan, Waterpark Belle-Mare pou reouver. Bann travay reamenazman sa park lwazir-la pou koumanse sa mwa-la. Rs 300 millions pou investi par Sugar Investment Trust (SIT), proprieter sa plas-la, afin pou redonn Waterpark enn nouvo lavi.

Bann travay pou dire pandan plizir mwa ek sa park lwazir-la pou reouver so laport an Juillet 2018. Bann striktir existan pou plizoumwin abandone ek mazer parti saki existe pou detrir. SIT kont propoz enn nouvo konsep ek bann nouvo atraksion dan park-la. Pou instal bann nouvo tobogan. SIT inn fer apel a lexpertiz enn konpayi canadienne spesialize dan sa tip park-la.

SIT ti pe rod enn partner stratezik pandan 2-3 lane pou donn enn nouvo lavi so proze. Plizir lapel inn lanse, me pa finn abouti. Sann fwa-la, avek so bon sitiasion finansie, SIT inn pran bann zafer dan lamin li mem.

Koumsa mem, pou lane finansie kinn termine le 30 Juin dernie, konpayi-la inn anrezistre enn profi net Rs 80 millions. Tandi so filial dedie avek disik kann, SIT Land Holdings Ltd, inn anrezistre bann lapert Rs 43 millions. Sa bon performans finansie SIT inn permet zot pey bann dividand 4 % kont 3 % lane presedan.

Parmi bann lezot proze SIT, ena morselman rezidansiel 455 lo dan Deux Bras, New Grove ek 67 lo rezidansiel dan Aurea Living Harmony, ki trouv Cote-d’Or. Dan sa de ka-la, bann lo pou met avann sa mwa-la.

Lot gro proze lor lakel SIT pe travay se ‘Smart City’ ki trouv Le Bouchon ki pou pran plis ki 150 arpan. Sa proze-la benefisie kolaborasion konpayi britanik Curzon.

Comments

comments