[Exclusive] L’Escalier: Babou “Mo 35 kit mwa kan tou mo kas inn fini”

So leker inn kas an mil morso. Nou viktim inn apros nou azordi, Samdi le 6 Zanvie, pou rakont so mezavantir avek enn fam, enn denome Samantha ki ena 25 an ek abit Curepipe. Babou, 28 an ek abitan L’Escalier, dir li sagrin so kas inn fini ek so fam inn bizin kit li akoz sa.

Foto ilistrasion enn zom an larm.

Li konfie: “Mo ti ena pre Rs 1 000 000 dan mo kont labank ki monn gengne apre lavant later ki mo paran ti donn mwa. Mo ti pans pou ranz mo lakaz avek sa larzan-la me monn zouen Samantha an 2015. Nou ti zouen premie fwa dan enn diskotek ki trouv Curepipe. Monn gate avek li ek monn propoz li pou sorti ansam. Monn osi pran so nimero telefonn sa lanwit-la.”

Nou interlokiter dir nou ki li ek Samantha inn sorti ansam pandan 2 an. Linn rakont so lamour ki bann proze li ena dan latet. Babou ti pans pou ranz so lakaz apre lavant enn terin ek marye. Me tou inn sanze depi linn zouen Samantha. Li travay kouma enn marsan lor Curepipe ek parfwa li fer bann ti travay kan li gengne.

“Samantha ek mwa nou ti byin kontan pandan 2 an. Li ti kontan fer shopping ek promene. Monn mem aste enn loto pou amen li promene ek monn dir li mo bann proze. Linn kontan kan monn dir li mo anvi marye avek li ek pou ranz enn zoli lakaz. Mo ti fini prezant li mo mama ek lakaz tou lafami inn kontan li boukou,” Babou rakonte.

Lane dernie, kan linn verifie so kont labank linn trouve ki res zis Rs 50 000 lafin Novam. Babou inn dir Samantha ki samem dernie program zot pou mete pou lane apre li pou vann loto ek pran enn ti loan. “Monn pans pou met serye. Mo ti desid pou koumans ranz nou lakaz sa lane-la ek marye avek Samantha. Li ti dakor me koumansman sa lane-la linn fer mwa enn move sirpriz,” Babou explike.

Sa abitan L’Escalier-la dir nou ki Samantha inn desid pou kas relasion avek li akoz li pe parti. “Monn donn li loto, kas, bizou, linz, portab ek plizir zafer kinn kout mwa lao Rs 500 000. Aster kan monn desid pou marye avek li ek pran loan, li dir mwa plito aret lamem. Monn soke ek mo leker inn kas an mil morso,” Babou dir nou an larm.

Nou interlokiter enn dimoun sansib ek byin emosionel. Li ankor kontan Samantha ek inn apros nou pou dimann konsey. Depi le 1er Zanvie li pann dormi kouma bizin ek pa pe manz byin. Li nepli gengn kontak avek so fam ek bizin zot konsey. Si zot ena kitsoz pou dir li ou ed li, met enn komanter.

Nou fer zot kone ki nou viktim pa anvi port plint paski li kone Samantha ankor ena lamour pou li. Eski zot panse li bizin kontinie so lavi san Samantha ou kontinie gard lespwar ki enn zour Samantha pou retourne ?

Loading...

Comments

comments