[Photos] Tyack: Akimilasion Fey Sek Lor Larout Provok Enn Aksidan

Enn neglizans parey kapav kout lavi enn inosan enn zour. Ki bann otorite pe atann pou pran aksion ou fer leneseser? Enn internot inn apros nou pou montre akimilasion bann fey sek lor larout prinsipal dan Tyack.

Li dir ki bann abitan inn dekrie sa problem-la avek bann otorite konserne ek sa fer plizir mwa ki naryin pankor fer. Ek akoz sa, ti ena enn aksidan an Desam ki ti kapav pli grav.

Nou interlokiter inn anvway nou bann foto pou montre kouma fey inn akimil lor koltar larout prinsipal dan Tyack. Li dir ena bann veyikil kan aplik zot frin, sa pa pran akoz sa bann fey-la lor koltar. Resaman ti ena enn lot aksidan kot enn garson lor so bisiklet ti glise ek kas so lamin.

“Nou finn ekrir plizir let bann otorite konserne pou fer debrans bann pie lor larout prinsipal pou evit fey akimile. Me naryin pankor fer ziska ler. Nou nepli kone ki laport pou tape. Anplis, kan gro lapli tonbe, dilo akimile lor larout akoz bann drin fini bouse par sa bann fey mor-la,” nou interlokiter explike.

Loading...

Comments

comments