Gro Lapli: Kan Zanfan lekol So Soulie Ek Iniform Tranpe

Plizir etidian inn rant lakaz anba gro lapli alos ki sertin larout dan larezion lesid ek lest ti vinn inpratikab. Pa dir naryin, nou konn zot repons.

Eski pou ena lekol swit a bann gro lapli dan diferan landrwa?

Ziska ler, minister ledikasion pa finn dir naryin lor sa zafer-la. Donk, bann lekol pou res ouver dimin sof si ena enn kominike spesial. Konsernan plizir mesaz nou finn ginyin, li bon zot kone nou pa minister ledikasion ek nou pa responsab pou enn desizion parey.

Konsernan letan, stasion meteorolozik Vacoas prevwar ankor enn lazourne lapli ek pou ena loraz dimin.

Nou espere zot partaz sa lartik-la ek bann otorite konserne donn enn konze pou bann etidian.

Comments

comments