So Boper Viol Li: Rina 12 An “Souvan li ti pe aste souvetman pou mwa”

Linn sorti depi so silans. Rina, zen tifi 12 an kinn viktim abi sexiel par so boper, Amar Toolsy, enn anplwaye lizinn ki ena 34 an, inn fer bann revelasion akablan lor so size.

Tou inn koumanse pandan lane 2017, linn dir bann polisie Criminal Investigation Division (CID) Souillac. “Kan mo ti pe binyin, mo boper ti pe rod enn lokazion pou rant dan saldebin.” Li ti pe amen savonet ou serviet. An sign afeksion, li ti pe anbras li lor so labous. Rina pa ti pe dout lintansion so boper. Me li pann tarde pou kone.

Li ankor rapel kan so boper ti viol li pou premie fwa. “Ti an mwa Mars 2017, 2-3 zour apre mo aniverser. Li ti pe profit labsans mo mama pou viol mwa.” Kifer li pann dir naryin so mama? “Amar inn menas mwa ki li pou met mwa deor si mo koz sa avek kiken,” linn konfie avek bann anketer.

Pou aste so silans, li dir, so boper ti pe donn li kado. “Souvan li ti pe donn mwa bann souvetman.” Dapre Rina, so boper inn mem ofer li enn telefonn portab valer Rs 12 000.

Amar Toolsy ti pe profit labsans so konpagn pou abiz so belfi. Par per ki li met li deor anka li denons li, Rina inn gard sa sekre lour-la pandan plizir mwa. Ziska bann polisie CID, alerte par bann vwazin, inn al sir plas. Bann-la ti tann bann kriye. Kan bann polisie inn rant dan lakaz-la, zot inn sirpri Amar Toolsy ki ti pe esay gengn relasion sexiel avek so belfi.

Sispe-la, sirpri par prezans bann polisie, inn avoue so krim. Akoz li kone li pou gengn enn kondanasion lour, Amar Toolsy inn retrakte ek nie bann akizasion kinn porte kont li par so belfi. Enn zafer ki zot pa kone, bann anketer ena bann prev materiel akablan kont li.

Lanket mene par Sub Inspector Lobine ek serzan Figaro, sou soupervizion sirintandan Pedre.

Comments

comments