Curepipe: Li Ras Khushi So Portab Lor Lagar Ek Bann Pasan Kas So Figir

Sa inn deroule lor largar Curepipe yer tanto, Zedi le 11 Zanvie. Khushi* (prenon modifie), 14 an ek etidian dan enn kolez prive, inn viktim enn vol avek violans. Li ti pe marse pre lagar pou al pran so bis kan sa inn deroule.

Khushi rakont so mezavantir: “Mo ti pe marse vit vit akoz lapli ek mo ti lor telefonn pou dimann mo kamarad, ki ti deza lagar, si bis inn demare ou non. Monn remark enn zom lor bisiklet deryer mwa me mo pann pran kont. Apre 1 segonn, linn ras mo portab for ek monn grife lor mo zalou ek likou. Monn soke ek koumans kriye ‘voler voler’ apre 5 segonn san oken reaksion.”

Bann pasan, kinn temwin sa sen-la, inn swiv voler-la ek inn resi ratrap li, avan kas so figir. “Bann pasan inn galoup deryer li paski mo ti fini tromatize sa ler-la. Me enn sans zot inn resi trap li ek pran portab-la avek li avan bat li. Voler-la inn resi sove selman,” Khushi rakonte.

Dapre Khushi, linn zouen so kamarad lor lagar apre sa pou al fer enn plint kont sa voler-la stasion lapolis. Nou viktim inn al lopital pou bann premie swin akoz li ti blese lor so lazou. Khushi konsey tou bann zen etidian fer atansion kan zot marse ek pe koze lor portab. Se sa ler lamem ki bann voler profite ek nou pa fer atansion ditou.

“Mwa mo finn ena lasans ek sa inn deroule divan piblik. Enn lot tifi ti kapav pli an danze si voler-la ti atak li avan kokin. Mo lasans ti bon, bann pasan inn ratrap voler-la. Ti enn gran sok pou mwa yer ek anvi averti bann lezot etidian pou fer byin atansion, sirtou bann tifi,” Khushi azoute.

Comments

comments