Meteol Afzal Goodur: Siklonn Berguita Asosie Avek Boukou Lapli, Loraz Ek Zekler

Afzal Goodur inn dir ki letan pa pou korek pandan de semen ek li pou kontinie donn nou bann previzion pandan sa tan-la. Afzal dir ki ti ena enn bas presion ki ti pe emerze lor nord-ouest Moris, me kan fitir Berguita inn forme linn ris sa bas presion-la ar li.

Mr Meteo explike: “Mo pe rod dir zot ena boukou lapli, loraz ek zekler ki asosie avek fitir Berguita. Li pe kontinie intansifie ek li lor pwin 17.0 sid ek 66.9 l’est. Li pou koumans reprezant enn vre danze pou nou me mo kontan pou nou bann kamarad Rodrigues ki pa pe gengn lapli. Ena ankor plis ki sa pe vini divan.”

Dan post Afzar Goodul gramatin, li ti mansionn bann landrwa kot pou gengn plis lapli. Mahebourg, Airport Plaine-Magnien, Sebastopol ek Montagn-Blanche. Li konfirme ki apartir 11hr gro lapli fini koumans tonbe.

Loading...

Comments

comments