[Video] Sainte-Croix: Laksh Ramsurrun 8 An Desede Trazikman Pou Fer Zot Larm Koule

Li ti sipoze repran simin lekol sa semen-la kouma so bann ti kamarad, me destin inn desid otreman. Laksh Ramsurrun inn desede laz 8 an mwa dernie. Li ti kontan poste bann ti video lor YouTube ek les deryer li enn ser ek bann paran ki pa pe aret plere.

Lari Lecornu, Sainte-Croix, kot bann Ramsurrun abite, tou dimoun ankor rapel sa ti bonom ki ranpli avek sourir ek lenerzi, sak fwa kan zot pase divan so lakaz, bann vwazin zet enn koudey, me isi lazwa ki ti pe anime avan inn anvole. Rajkumar ek Meela Ramsurrun, bann paran Laksh, avoue ki zot al lor kanape sak aswar dan mem lasam kot zot ti dir zot garson inik enn dernie orevwar. Pena oken mo pou dekrir bann paran kinn perdi enn zanfan.

Se Merkredi le 6 Desam ki Laksh inn rann lam. “Vandredi aswar, li ti gengn enn tigit lafiev. Nou finn donn li medikaman ek so landimin, li ti byin ziska anviron 16hr kan linn rekoumans gengn lafiev. Monn dormi akote li dan salon ek dezer dimatin, Laksh inn leve. Li pa ti ena tanperatir for. Linn dir mwa ki li pe gengn so ek fin. Monn dir li ki pa ti ler manze-la ek monn donn li enn ver dilo. Apre 2-3 minit, linn koumans gengn bann tranbleman. Nou finn imediatman apel lanbilans ek nou finn donn li bann premie swin,” so papa explike.

Sa aswar-la, Laksh inn imediatman kondir lopital. “Sir plas, linn examine par enn medsin servis, me inn bizin atann arive enn pediat. Antretan, mo pa ti pe aret koz avek li ek esay reanim li. Kouman linn arive, spesialist-la inn afirme ki bizin admet li an irzans dan ICU.” Se lamem ki terib konba koumanse pou bann paran. “Pa ti ena plas dan swin intansif ek bann infirmie inn bizin telefonn plizir lopital pou dimande si ti ena plas vakan. Se ver 6hr ki zot inn gengn enn repons pozitiv depi lopital Victoria, Candos me sann fwa-la, pa ti ena oken lanbilans disponib pou transport zanfan-la.” Bann paran Laksh inn swete transfer zot garson dan enn klinik prive, me spesialist-la pann dakor. “Li sou nou responsabilite, si ou pran li ek ki ariv enn zafer, se ou problem. Nou finn gengn per ek pa finn amen li,” papa ti garson-la explike.

“Mo ti anvi dir mo zanfan orevwar”

9hr gramatin, ti garson-la inn finalman admet dan swin intansif lopital Victoria. Pandan trwa zour, bann paran inn fer ale-vini ant lopital ek zot lakaz, ek plizir plas lapriyer. “Nou finn al priye dan bann legliz, mandir ek moske, siplie Bondie pou protez nou garson.” Me Merkredi le 6 Desam, zot inn resevwar enn lapel depi lopital kinn dimann zot pou vini an irzans. “Kan noun arive, tou bann pros pasian ti pe atann andeor. Nou finn alos gengn enn move presantiman. Kan noun ariv lasal, bann rido ti tire, tou dimoun ti pe paret trist, enn infirmiyer ki ti ena larm dan lizie inn tourn ledo avek nou ek enn madam ki ti pe pas baliye ti ena enn lapel avek bann tib ladan. Ti pou Laksh sa.”

Koz dese: ‘unknown’

Medsin inn invit bann paran dan enn lasal pou anons zot move nouvel. “Nou pa finn resi sov lavi ou zanfan,” papa-la rakonte. Sa bann mo-la ankor rezonn dan zot latet. Zot rapel zot inn al pre kot li. “Mo ti anvi dir orevwar mo zanfan,” so mama dir. “Li ti anvelope dan enn dra blan ek monn dir li ‘guete garson, nou tou inn vinn guet twa. Leve’. Ek so papa pa ti pe aret dir ‘pa kit mwa ! Pa kit nou.'”

Bann paran rapel zot inn guet lor bann dokiman dese ki enn medsin ti ekrir kom koz dese: ‘unknown’. “Nou ti anvi amen lekor-la kot nou pli vit posib, me bann polisie inn vini pou dir nou ki kan enn zanfan desede, enn otopsi obligatwar. Zot inn pran nou garson pou kondir li lamorg ek, dan pe atann, inn dimann nou prezant stasion lapolis Abercombrie pou enn lanket,” mama-la dir.

Rajkumar inn par laswit al lamorg lopital Victoria, Candos ek finalman, inn fer li aprann ki so garson inn desede swit a enn oedem serebral kinn kapav koze par enn infeksion viral. Me ki infeksion ? Personn pena repons. Linn ramen so ti bonom dan lebra ver 23hr pou bann lapriyer. Enn zimaz pou bann saki ti prezan pa pou blie. “Monn amen li dan mo lebra kouma premie zour li ti ariv kot nou,” so papa dir an larm.

“Nou pe rod konpran”

Enn mwa plitar, lafami touzour dan flou. “Bann medsin ti dir nou ki zot pou fer bann analiz pou etablir koz dese me sak fwa ki nou al lopital, zot dir ki rapor pankor pare. Nou pa pe blam lopital. Nou pe rod konpran kouma enn garson 8 an anplin form kapav desede azordi pou dimin san ki personn donn nou bann eklersisman. Apre, nou anvi kone si nou bizin pran bann prekosion pou bann lezot manb lafami ou sansibiliz bann lezot paran pou ki sa pa reprodir,” bann paran explike.

Video:

Enn miray plin avek foto

Sa depar brital-la les enn vid dan lafami ek zot bann pros. Kot zot, dan lasam ki ti garson-la avek so gran ser partaze, tou so bann zafer ankor lamem. “Mo fek met enn lord dan so bann zafer, me monn met tou dan so plas. Mo pa kapav retir so bann zafer. So bann linz ek zouzou fer nou rapel bann bon souvenir ki noun partaze. Li ti enn bon vivan ki ti kontan football, so koleksion loto ek li ti kontan fabrik bann avion. Dayer, linn poste plizir video lor YouTube,” mama-la soulinie.

Osi, zis bann souvenir reste, bann gran foto ti ankadre ek inonde lor miray enn lasam zot lakaz. Dan pe atann pou konpran, se bann souvenir ki ed zot tini sa kou-la. Zot rev li toulezour aswar, fer bann donasion lor so non, rapel so sourir ek pa kapav aret guet bann video ki Laksh inn termine par enn zoli… I love you.

[wp-ad_camp_5]

Comments

comments